Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
21 March 2018
ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ေကာင္း၏ ဆိုေသာစကားသည္ လူတိုင္းအတြက္ မီးမေပါ႔ဆရန္ ဆုိလိုျခင္းအတြက္ အထူးမွန္ကန္ ပါသည္။ လုင္ငန္းခြင္တြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ႔ခ်ရန္ ႏွင္႔ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ေဘး အႏၱရယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိသင္႔ပါသည္။ ...
15 March 2018
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္က်င္ပခဲ႔သည္။ လြန္ခဲ႔ေသာလမ်ားက ဆုရရွိသူမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ျကည္႔ရွဴ႕ေလ႔လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သည္။ ...
28 February 2018
ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ သည္ ကမာၻအဆင္႔တန္းမွီ ေသာ မိုင္းအျဖစ္ထိန္သိ္မ္းရန္ အတြက္ ေလလြင္႕ေခြးမ်ား ကို ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိျပီး မံုရြာၿမိဳ႕၊ စံပယ္ေတာင္ေၾကးစင္ေတာင္၊ အမွတ္(၁)ေၾကးနီ မိုင္းၿမိဳ႕၏ Mine Lease ဧရိယာမ်ားသာ မက ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၎တို႔ မိသားစုမ်ား အတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ မိုင္းၿမိဳ႕ အတြင္းတြင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ...

ကံကုန္းေက်းရြာ IBC ပံုးလွဴဒါန္းျခင္း07/03/2018
article thumbnail

မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစ ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အနီးအနားေက်းရြာမ်ား ႏွင္႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားမွ လွဴးဒါန္း [ ... ]


2017-2018 CSR ေဆြးေႏြးျခင္း07/02/2018
article thumbnail

ကံကုန္းေက်းရြာသည္ အနီးနားရွိေရအရင္းျမစ္မွ ေသာက္ေရသန္႔ေထာက္ပံ႕ရန္ လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသို႔ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားရွိဖူးပါသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမ [ ... ]


က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလွဴဒါန္းျခင္း15/01/2018
article thumbnail

က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ မိုင္းဆုိက္အနီး ယမားေခ်ာင္း၏ေျမာက္ဘက္ဧရိယာတြင္ တည္ရွိပါသည္။viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2016-2017

mytcl sustainability report 2017

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂