Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
16 May 2018
ေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံ စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏွင္႔ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြား မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္, ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ မွ ႏွစ္စဉ္ႏွစ္တိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မီးသတ္ သင္တန္း (ေလ့က်င့္ေရး) ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ...
08 May 2018
၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ ထူးခြ်န္သည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆုခ်ီးျမွင္႔သည္ အခမ္းအနားကို ျမန္မာယန္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေရွ႕၊ ေမလ ၅ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။
04 May 2018
There are no translations available.Over the years the fresh water discharge water from the Kangon Aquifer that is captured within the Sabetaung Pit has been released to the Yama Stream, varying from 800-1500 cubic meters per hour. The drain that was built was only designed to be a temporary drain as the surrounding lands were within the lease boundaries at that time.

ျမန္မာ႔ႏွစ္သစ္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္း20/04/2018
article thumbnail

ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္အခါသည္ျမန္မာလူမ်ိုဳးတို႔၏ အားလပ္ရပ္အခ်ိန္အခါျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာေရး ဆုုိင္ရာပြဲေတာ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။S&K မိုင္းsizeေဒသတြင္ရွိေသာ လူပ [ ... ]


ကံကုန္းေက်းရြာ IBC ပံုးလွဴဒါန္းျခင္း07/03/2018
article thumbnail

မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစ ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အနီးအနားေက်းရြာမ်ား ႏွင္႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားမွ လွဴးဒါန္း [ ... ]


2017-2018 CSR ေဆြးေႏြးျခင္း07/02/2018
article thumbnail

ကံကုန္းေက်းရြာသည္ အနီးနားရွိေရအရင္းျမစ္မွ ေသာက္ေရသန္႔ေထာက္ပံ႕ရန္ လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသို႔ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားရွိဖူးပါသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမ [ ... ]viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2017-2018

mytcl-she2018-report-2018

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂