Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
16 November 2018
There are no translations available.On 6th October, 2018 at 14:30, Daw Shining Moon, a Staff Nurse of the MYTCL Mobile Medical Team gave a talk about "Health Education on Diarrhea Diseases" as a topic to students in the Basic Education Middle School compound of the Tebinkan Village in the Yimarbin Township.
31 October 2018
There are no translations available.MYTCL has opened its 17th batch of first aid training at the Myayadana Hall of Mine Town school on the 15th October, 2018. This is one of the community programs under the guidance of the Myanmar Red Cross Society that MYTCL invites into the organization on an annual basis.
11 October 2018
ျမန္မာယန္စီမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား ျဖစ္သည္႕ PR & CSD ဌာန၊ QHSE ဌာနတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္႕ အတူ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္အစီစဥ္ေရးဆြဲခဲ႕ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႕တြင္ ေအးကုန္းေက်းရြာ အေျခခံ ပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ႔သည္။ ...

Ywatha Village Field Inspection 09/11/2018
article thumbnail

There are no translations available.
MYTCL has been praised for its continuing generous donations to education, community development, health care projects and many others within the S&K community.


သာယာကုန္းတံတား ျပဳျပင္းျခင္း20/09/2018
article thumbnail

မူလက သာယာကုန္းေက်းရြာ တံတားကို စံပယ္ေတာင္ႏွင္႔ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း ယခင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႕ operator ျမန္မာ အိုင္ဗင္ဟိုး ေကာ႔ပါးလီမိတက္ (MICCL) ၊ ၎၏မိတ္ဖက္ ျမန္႔မာစီး ပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ (MEHL) ၊  [ ... ]


ေရၾကည္ပင္ CSR စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ06/09/2018
article thumbnail

ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2017-2018

mytcl-she2018-report-2018

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂