ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး

MYTCL တွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေမှုများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

11 November 2

ဝန်ထမ်းတိုင်း၊ ကန်ထရိုက်တာတိုင်းနှင့် ဧည့်သည်တိုင်းသည် MYTCLရှိ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အစီအစဉ်များကိုသတိမူလိုက်နာရမည့်အပြင် MYTCLအနေဖြင့်လည်း ထိုသူတို့နှင့်ထိုသူတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အရာထမ်းများသည် မိမိ၏ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ဧည့်သည်များ လုပ်ငန်းခွင်မှ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းစွာ အိမ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို မတော်တဆမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါရရှိမှုတို့ကို အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် စီမံချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်သည်။ လူတိုင်းသည် လုပ်ငန်းအသစ်မစခင်၊ အချိန်ကြာကြာလုပ်ရသောလုပ်ငန်းများနှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်များကို ဘေးအန္တရယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိကို ကြိုတင်တွေးဆထားပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ မတော်မဆမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ လက်ဦးမှု ရယူထားနိုင်မည်သာမက လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုပါ ဘေးအန္တရယ်ကြိုတင်ကာကွယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်။ သင်တန်းပေးအစီအစဉ်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အသင်းများသည် ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေး အတွက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ထို့ပြင် MYTCL ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းမှုတွင် အဓိကကျသောအောင်မြင်မှုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
(၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇) ခုနှစ် အတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်ဆောင်မှုများအား အောင်မြင်သည်ဟု ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်ချိန်ဆုံးရှုံးစေသော မတော်တဆထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိမှုများကင်းရှင်းမှု (LTI-IR) ဝ.၉ဝ နှုန်း၏အောက်တွင်သာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများရှာဖွေမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ၊ အလုပ်ချိန်ဆုံးရှုံးစေသော မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများဆိုင်ရာ မတော်တဆမှုနှုန်း (LTI-IR) များစသည့်အဓိကအညွှန်းကိန်းများကို တိုင်းတာအစီရင်ခံလျက်ရှိပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပြုခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများ၊ နောင်တွင်လည်း ထပ်တိုးပါဝင်မည့် သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းဟောပြောခြင်းများကို ဆောင်ရွက် ကျင့်သုံးသွားမည်။ ဤလက်ခံကျင့်သုံးမှုများသည် မပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်မည့်အရာဖြစ်သည်။
MYTCLရှိ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွင်းရှိ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတိထားမှုအသိပေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ သန္ဒိဋ္ဌာန်ချထားသော အာင်မြင်မှုနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစနစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်။

MYTCLရှိ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး

ကျွန်ုပ်တို့သည် MYTCLတွင် ကျင့်သုံးနေသည့်၊ ရေရှည်ဆောင်ရွက်လာသော လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်။ ထို့နောက် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း အစီအစဉ်များကို မည်သို့ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွက်ဆနိုင်ရန် SGSနှင့် ကမ္ဘာ့စံသတ်မှတ်မှု များတို့ ပေါင်းစပ်ထားသော ကျွနု်ပ်တို့၏ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သုသေသနပြုခြင်း အခန်း ကဏ္ဍကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။

MYTCLတွင်ကျင့်သုံးသော SGS ပင်မဝန်ဆောင်မှုများကို အတန်းအစား(၄)မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။

  • စစ်ဆေးခြင်း- SGS ၏ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်သေပြဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပြီးပြည့်စုံသောကန့်သတ်မှုနှုန်းသည် ကုန်သွယ်မှု ရွှေ့ပြောင်းရေးတွင် ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စများတွင် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကူညီပေးသည်။ ထို့ပြင် အမျိုးမျိုးသောနေရာဒေသများနှင့် ဈေးကွက်များရှိ ဆက်နွယ်နေသော မူဝါဒ အားလုံးကိုလည်း ပြည့်မီစေသည်။
  • စမ်းသပ်ခြင်း- အသိပညာဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံရင့် ဝန်ထမ်းများဖြင့် ထားရှိ်သော SGS ၏ စမ်းသပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကမ္ဘာ့ကွန်ရက်သည် ဘေးအန္တရယ်ဖြစ်ပေါ်မှုများကို လျော့ချနိုင်ခြင်း၊ ဈေးကွက်သို့ အချိန်တိုအတွင်း တင်ပို့ နိုင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မူဝါဒချမှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုတို့ကို စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
  • သက်သေခံလက်မှတ်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်း- SGS သည် MYTCL အား ၄င်း၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စနစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သုံးစွဲသူက သက်သေခံလက်မှတ်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းမှတဆင့် စံသတ်မှတ်မှုများကိုသတ်မှတ်ခြင်း အပါအဝင် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာမှုရှိသည်။
  • သက်သေပြခြင်း- SGS သည် ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ္ဘာ့စံသတ်မှတ်မှုများနှင့် ဒေသတွင်း မူဝါဒများ လိုက်နာစေခြင်းကို သေချာစေသည်။ ဒေသတွင်း ဗဟုသုတ၊ ယှဉ်ပြိုင်၍မရနိုင်သော သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတူ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်လျက် SGS သည် ကုန်ချောမှနောက်ဆုံးအဆင့် သုံးစွဲခြင်းအထိ ထောက်ပံ့ခြငး်ဆို်င်ရာကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းခွင်ထုတ်ဖော်ပြသမှုများနှင့် တည်ရှိနေသောထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များသည် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုများကို တတ်နိုင်သလောက် ဖော်ပြရန်လိုအပ်မှုရှိ၊မရှိ အကဲဖြတ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပိုမို လေးနက်စွာအာရုံစိုက်၍ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကကျသောလုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာထုတ်ဖော်ပြသမှုများတွင် အသံ၊ ဒီဇယ်ဆီကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုကိစ္စ ဖုန်မှုန့်ပျံ့နှံ့မှု၊ တုန်ခါမှုကြောင့် ပဲ့တင်ထပ် သက်ရောက်မှု (အဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ခြင်း) နှင့် ကြေးနီသတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုပစ္စည်းအချို့စသည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။

 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်နှင့် (Download) လုပ်ရန်အတွက်     View or Download Sustainability Report   ကိုနှိပ်ပါ။

 

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.