လူမှု့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးရေး တာဝန်များ

လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြေခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိမှုများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို ရှင်းလင်းစွာအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ (အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိ အဆင့်အားလုံးမှ ညီတူညီမျှတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရသောတာဝန်များ)
 
အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ၏ တိကျသောအခန်းကဏ္ဍသည် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်း နှစ်ခုလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ ဒေသတွင်းအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။
 
 
  • အစိုးရအဖွဲ့- နယ်မြေ (သို့) ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။ နယ်မြေဒေသအဆင့်အတန်းမှီမှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မူဝါဒများနှင့် စံနှုန်းများချမှတ်ခြင်း၊ လူမှုရေး၊ အဆောက်အဦးများ၊ မြေယာအသုံးချမှုများနှင့်ဆိုင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီမံကိန်းချမှတ်ရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းအား ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းများအတွက် တိုးတက်လာသောစနစ်များချမှတ်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ် ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံသားများဘက်မှ ရပ်တည်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
  • ကုမ္ပဏီများ- လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန်တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော် အစိုးရ၏နယ်မြေ ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကဏ္ဍတွင် တာဝန်မရှိသင့်ပါ။ အစိုးရ၏စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် မလုံလောက်သော အခြေအနေတွင် ကုမ္ပဏီများကို ဖြစ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရန် ဖိအားပေးနိုင်သည်။ ၄င်းကိစ္စကို အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုအခြေပြုအသင်းအဖွဲ့များကပါ မျှဝေလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ၄င်းတို့အားလုံးသည် အစိုးရ၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအလျောက် ဒေသ၏ကနဦးလုပ်ငန်း တည်ဆောက်မှု များနှင့် ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်သော လူထုစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် အရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကူညီရန်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်မှုများထူထောင်ခြင်းစသည်တို့ကို ရေရှည်တွင်လည်း သေချာမှုရှိစေရန် အာရုံစူးစိုက် ပါဝင်သင့် သည်။ အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ ၄င်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို မွေးမြူရမည်။ ထို့နောက် အသေးစား လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားပေးရမည်။
  • အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ- ဒေသခံလူထုကိုယ်စား ထောက်ခံပေးခြင်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ NGO များသည် မည်သို့ဆိုစေ ၄င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများကို ရှင်းလင်းစွာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် ၄င်းတို့သည် ဒေသခံလူထုအတွက် ထောက်ခံရပ်တည်မှုဆိုင်ရာကွဲပြားမှုကိုပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားပြရန်လိုအပ်သည်။ NGO များသည် အဆိုပြုထားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ လျှောက်လှမ်းရာတွင် ဒေသခံလူထု၏ မတူကွဲပြားသော အမြင်၊အယူအဆများကိုလေးစားရမည့် ငြင်းဆိုချက်များနှင့် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သတ်သည်။ ပြီးနောက် ဒေသခံလူထု၏အမြင်၊အယူအဆများကို သဲသဲကွဲကွဲ ရှင်းလင်းနိုင်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၄င်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ရွေးချယ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းသည် ဒေသခံလူထုအပေါ် ရာနှုန်းပြည့်ရရှိနိုင်သည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။
  • လူထုအုပ်စုများ- အဓိကပင်မကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ လူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၄င်းမှတဆင့် ဒေသခံလူထုသည် ဒေသတွင်းအမှန်တကယ်လိုအပ်နေမှုများ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းနှင့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ၄င်းသည် မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၄င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ ဦးစားပေးရမည့်အရာများနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ပြည့်စုံစေသည်။ ၄င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကတိကဝတ်တို့မှတဆင့် ဒေသဆိုင်ရာ အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်ရွယ်ချက်များဆီသို့ချီတက်လျက် ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် အောင်မြင်ရရှိလာမည်။ လူထုသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်ချက်၊ သင့်လျော်သော မဟာဗျူဟာများကိုစီစဉ်၍ အခွင့်အလမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ၄င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များပြည့်မီရန် အသင့်ပြင်ဆင်စုစည်းမှုရှိသောအခါ ထိုဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်သည်။
ထပ်လောင်းပြောကြားရမည်ဆိုလျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုယ်စားလှယ်များသည် သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်း ဧရိယာတွင် မပါဝင်သော်လည်း သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်းကဏ္ဍ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းတွင် ကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်သည်။ ပေးကမ်းသူများသည် ပြိုင်ဘက်မရှိ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် တာဝန်ရှိမှုများရှိရမည်။ အတိအကျဆိုရလျှင် လူထုအားပေးအပ်ရမည့် သင့်လျော်သည့်စံနှုန်းများ၊ လူထုအပေါ်ထားရှိရမည့် လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းအရာများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။ ၄င်းကိုယ်စားလှယ် များတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံ၊ အစိုးရ၊ကုမ္ပဏီများ၊NGO/CBO များ၏ လူထုအတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များစုစည်းခြင်းသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အကြံပေးနိုင်ခြင်း စသည်တို့ရှိမည်။

mytcl-sustainable-communi

 

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.