Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
26 March 2019
စံပယ္ေတာင္မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီစဥ္အရ ျမန္မာယန္စီသည္  ကံကုန္းေျမေအာက္ေရမွ ထြက္လာသည္႕ သန္႕ရွင္းေသာေရမ်ား စံပယ္ေတာင္ က်င္းထဲသို႕ မဝင္ေရာက္ခင္ ယမားေခ်ာင္းအတြင္းသို႕ ထုတ္လႊတ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာယန္စီ QHSE ဌာနမွ ထို ေရ၏ အရည္အေသြးကို ေန႕စဥ္ ေစာင္႕ၾကည္႕ တိုင္းတာလ်က္ရွိပါသည္။ ...
23 March 2019
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူ စနစ္ ဆိုသည္မွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္၊ က်ေရာက္လာမည္႕ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင္႕ အေရးေပၚတုန္႕ျပန္ရန္ စသည္ျဖင္႕ စနစ္က်သည္႕ အစီစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ျဗိတိလ်ွတို႕၏ စနစ္ျဖစ္သည္႕ OHSAS 18001 သည္ ျမန္မာယန္စီမွလက္ေတြ႕အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ISO 45001 အသစ္သို႕ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ ျမန္မာယန္စီမွ ေျပာင္းလဲ မည္ျဖစ္သည္။ ...
11 February 2019
ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏သနား ၾကင္နာမႈ အရ ေလလြင္႕ေခြးမ်ားအတြက္ အစားမ်ားခ်န္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီ စံပယ္ေတာင္ ႏွင္႕ ေၾကးစင္ေတာင္ မုိင္း ဆိုက္တြင္ ေလလြင္႕ေခြးေပါမ်ားအဆက္မျပတ္တိုးပြားလာကာ အႏၱရာယ္ၾကံဳလ်က္ရွိသည္။ ...

ေရၾကည္ပင္အတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ လွဴဒါန္းျခင္း23/03/2019
article thumbnail

ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။


ဂုဏ္ေတာ CSR ၿပီးစီးျခင္း17/03/2019
article thumbnail

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ယမားေခ်ာင္းအနီး တြင္ တည္ရွိပါသည္။


ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံေပးျခင္း11/01/2019
article thumbnail

IBC ပံုးမ်ားကို ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာယန္စီ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2017-2018

mytcl-she2018-report-2018

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂