တေစ့တေစာင္းအျမင္

08 August

စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳတြင္း (S&K Mine) သည္ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံုရြာခရိုင္တြင္ တည္ရွိေသာ ပင္မေၾကးနီသတၱဳသိုက္ (၂)ခု၏ဟင္းလင္းပြင့္နည္းစနစ္ျဖင့္ တူးေဖာ္ေသာေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ရာစုေစာေစာပိုင္းကာလတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္၏အေနာက္ဖက္ကမ္းတြင္ရွိပါသည္။ သတၱဳတြင္းသို႕ မံုရြာၿမိဳ႕မွကားလမ္းျဖင့္မိနစ္(၄၀)ခန္႕သြားႏိုင္ၿပီးလူဦးေရ(၅)သိန္းနီးပါး လူေနထူထပ္ေသာေဒသအတြင္းတည္ရွိပါ သည္။ အပူပိုင္းမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးမိုးေရခ်ိန္ (၇၀၀) မီလီ မီတာခန္႕ရွိ၍ ေတာင္ကုန္းမ်ား တစ္ေလ်ာက္ခ်ံဳပုပ္မ်ားဖံုးလႊမ္းေနၿပီးထန္းပင္မ်ားအစီအရီေပါက္ေသာအညာေဒသျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။
 
ဤသတၱဳတြင္းသည္ (၁၇) ရာစုအေစာပိုင္းကာလကပင္ ေဒသတြင္းလက္ယက္တြင္းအေနႏွင့္ စတင္ခဲ့သည့္ သတၱဳတြင္းအေမြအနွစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳသိုက္မ်ားကို ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍အႀကီးအက်ယ္ရွာေဖြေရးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးယေန႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေန ပါသည္။ S&K မိုင္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ ထြန္းေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ မႈစနစ္ေအာက္တြင္ရွိေသာသတၱဳတြင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္တစ္စစေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေခတ္အတန္ၾကာဤသတၱဳတြင္းထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေၾကးစင္ေတာင္ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္း၏ အသင့္ေတာ္ဆံုးဒီဇိုင္းပံုစံကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္)သတၱဳသိုက္တို႕ ဟင္းလင္းပြင့္တူးေဖာ္ေနျခင္းအားအသင့္ေတာ္ဆံုးအေနအထားျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွမႈကိုၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ GRD Minproc မွအၾကံေပး အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ S&K စီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မွ်ေဝျခင္းမ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Knight Pie'sold Pty Limited, Coffee Partners International Pty Ltd., The World Bank, Westec (Welsh Engineering Science & Technology, Inc.) Haskoning (Royal Dutch Consulting Engineers and Architects), Golder Associates, Ivanhoe ႏွင့္China Nerin Engineering Co. Ltd. တို႕သည္လည္းအေရးပါေသာကမာၻအဆင့္အတန္းမီ အမည္နာမ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
 
ယခုအခ်ိန္တြင္ Wanbao Mining Limited သည္ Myanmar Yang Tse Copper Limited (MYTCL)အမည္ျဖင့္ S&K စီမံကိန္းကို တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနကာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကိုအေျခခံၿပီး Wanbao Mining သည္ကမာၻအႏွံမွသတၱဳတြင္းထြက္မ်ားကို အရည္အေသြးျမွင့္ တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
 
သတၱဳတြင္းေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုေပါင္းလုပ္အားမွရရွိလာေသာ အရည္အေသြးမွီထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ MYTCL သည္ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မႈ၊ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားမႈႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ထင္သာ ျမင္သာ ေအာင္တည္ေထာင္ထားခဲ့ပါသည္။ MYTCL ၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္တာဝန္အရမျဖစ္ မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ လုပ္ငန္းပိုင္း တာဝန္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာေစၿပီး ေဒသခံႏွင့္ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ မွ်တသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားပံ့ပိုးရန္လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ရန္တို႕အား ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိႏိုင္ငံတကာ ေဂဟစနစ္က႑ႏွင့္ သဘာဝ အတိုင္း ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနေစျခင္း က႑တို႕ကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အဓိက ဦးတည္ထားပါသည္။
 
ကြ်ႏု္ပ္တို႕ပန္းတိုင္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းကိုျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကို အျမင့္ဆံုး အထိျမွင့္တင္ ထားရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားကိုမွ်ေဝေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.