ဝန္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး

MYTCL တြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

11 November 2

ဝန္ထမ္းတိုင္း၊ ကန္ထရိုက္တာတိုင္းႏွင့္ ဧည့္သည္တုိင္းသည္ MYTCLရွိ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုသတိမူလိုက္နာရမည့္အျပင္ MYTCLအေနျဖင့္လည္း ထိုသူတို႔ႏွင့္ထိုသူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္တာဝန္ရွိသည္။ အၾကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အရာထမ္းမ်ားသည္ မိမိ၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္မွ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းစြာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို မေတာ္တဆမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါရရွိမႈတို႔ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ လူတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းအသစ္မစခင္၊ အခ်ိန္ၾကာၾကာလုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိကို ၾကိဳတင္ေတြးဆထားပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ မေတာ္မဆမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစဘဲ လက္ဦးမႈ ရယူထားႏိုင္မည္သာမက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ေဘးအႏၲရယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။ သင္တန္းေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသင္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရယ္ ကင္းရွင္းေရး အတြက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ MYTCL ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ အဓိကက်ေသာေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
(၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇) ခုႏွစ္ အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္သည္ဟု ၿခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ဆံုးရႈံးေစေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားကင္းရွင္းမႈ (LTI-IR) ဝ.၉ဝ ႏႈန္း၏ေအာက္တြင္သာရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားရွာေဖြမႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္ဆံုးရႈံးေစေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈႏႈန္း (LTI-IR) မ်ားစသည့္အဓိကအညႊန္းကိန္းမ်ားကို တိုင္းတာအစီရင္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္သတိျပဳျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေနာင္တြင္လည္း ထပ္တိုးပါဝင္မည့္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ က်င့္သံုးသြားမည္။ ဤလက္ခံက်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ မေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္မည့္အရာျဖစ္သည္

MYTCLရွိ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအတြင္းရွိ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ သတိထားမႈအသိေပးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သႏိၵ႒ာန္ခ်ထားေသာ အာင္ျမင္မႈႏွင့္အတူ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ေဘးအႏၲရယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုိ ဆက္လက္္ေဆာင္ရြက္မည္။

MYTCLရွိ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး

ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ MYTCLတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္၊ ေရရွည္္ေဆာင္ရြက္လာေသာ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို တြက္ဆႏိုင္ရန္ SGSႏွင့္ ကမာၻ႔စံသတ္မွတ္မႈ မ်ားတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သုေသသနျပဳျခင္း အခန္း က႑ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

MYTCLတြင္က်င့္သံုးေသာ SGS ပင္မဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတန္းအစား(၄)မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္သည္။
စစ္ေဆးျခင္း- SGS ၏ ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္သက္ေသျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ျပီးျပည့္စံုေသာကန္႔သတ္မႈႏႈန္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးတြင္ ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔အတြက္ ကူညီေပးသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္မ်ားရွိ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မူဝါဒ အားလံုးကိုလည္း ျပည့္မီေစသည္။
စမ္းသပ္ျခင္း- အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ထားရွိ္ေသာ SGS ၏ စမ္းသပ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကမာၻ႔ကြန္ရက္သည္ ေဘးအႏၲရယ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း တင္ပို႔ ႏိုင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြနု္ပ္တို႔ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး၊ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
သက္ေသခံလက္မွတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း- SGS သည္ MYTCL အား ၄င္း၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သံုးစြဲသူက သက္ေသခံလက္မွတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းမွတဆင့္ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိသည္။
သက္ေသျပျခင္း- SGS သည္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမာၻ႔စံသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း မူဝါဒမ်ား လိုက္နာေစျခင္းကို ေသခ်ာေစသည္။ ေဒသတြင္း ဗဟုသုတ၊ ယွဥ္ျပိဳင္၍မရႏိုင္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္လ်က္ SGS သည္ ကုန္ေခ်ာမွေနာက္ဆံုးအဆင့္ သံုးစြဲျခင္းအထိ ေထာက္ပံ့ျခငး္ဆို္င္ရာကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
 
ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားႏွင့္ တည္ရွိေနေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္မႈရွိ၊မရွိ အကဲျဖတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို ပိုမို ေလးနက္စြာအာရံုစိုက္၍ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာထုတ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားတြင္ အသံ၊ ဒီဇယ္ဆီေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈကိစၥ ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ၊ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ ပဲ့တင္ထပ္ သတ္ေ ရာက္မႈ (အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ တည္ျငိမ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဓာတုပစၥည္းအခ်ိဳ႕စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။
 

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ (Download) လုပ္ရန္အတြက္     View or Download Sustainability Report ကိုႏွိပ္ပါ။

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.