ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

အထူးတာ၀န္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားသတၱဳတြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေပၚထြန္းလာရန္

က်င့္၀တ္မ်ား

လူသားမ်ားအတြက္ ေစာင္းေပးလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊
ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
 

သေဘာတရားခံယူခ်က္

ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံ၍အရင္းအျမစ္မ်ားအက်ိဳးရလာဒ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ၏မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ကို မွတ္သားထားျခင္း ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊
 

ကၽြႏု္ပ္တို ့သေဘာထားအျမင္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အဆင့္ျမင့္တြင္းထက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုးတက္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရယူျပီး ႏိုင္ငံရပ္ၿခားတြင္ သတၱဳတြင္း အေျခအျမစ္မ်ား ပိုမိုတည္ေထာင္ရန္၊ ကိုယ္ပိုင္သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ အရည္အေသြးၿမွင့္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳက်ိဳခ်က္ေရးတို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးျပီး ပထမတန္းစား စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းစနစ္တို႔ ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တြင္းထြက္သယံဇာ လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ တၿဖညး္ၿဖည္း ေပၚထြန္းလာရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ပုဒ္

တာ၀န္ယူမႈသည္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေစသည္။
အၿပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးသည္ လူ ့တန္ဖိုးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။
တိုးတက္လာျခင္းသည္ ကံတရားမ်က္ႏွာသာေပးျခင္းပင္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။
 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.