ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

wed 1ကမၻာ႕ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႕အခမ္းအနားကို ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုတြင္ လည္း ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႕တိုင္းက်င္းပၾကသည္။ ယခုႏွစ္ကမၻာ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရ: ေန႕ႏွစ္ပတ္လည္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္စို႕” ျဖစ္ပါသည္။

mmd banenwechaung 1
၂၀၁၉ ေမလ (၄) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာယန္စီ အခမဲ႕က်န္းမာေရးေဆးကုသမႈ႕ အဖြဲ႕မွ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသို႕ သြားေရာက္၍ ပံုမွန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခဲ႕ၿပီး MYTCL MMT Field Assistant, ေဒၚလင္းလင္းစိန္းမွ ေက်းရြာ ႏွင္႕အတူ နီးကပ္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕သည္။

yangtsestar2019 1၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MYTCL ၏ ဥကၠဌ Mr. Zhang Yupeng သည္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ဆုခ်ီးျမွင္႕ျခင္း အစီအစဥ္ ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ ဆု၏ အဓိပၸါယ္မွာ အေကာင္းတစ္ကာအေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင္႕သည္ ဆုဟု ဆိုလိုသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.