ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

There is no translation available.

kangoneschooltalk 1On August 26th, 2019 MYTCL team, which includes the representative from PR & CSD and from the QHSE Departments, commenced an educational session with the kangon School children on topics such as health knowledge, pollution, village environmental concerns and the works that are conducted by the professional The team also explained how the MYTCL organization is managing environmental issues to maintain sustainability in its operations that are also in line with international standards.

vitamina 3ကေလးငယ္မ်ားအား ဗီတာမင္-A ေဆးလံုးမ်ားတိုက္ေကၽြးရန္ရည္ရြယ္လ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ Vitamin A campaign လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

shwepankhine talk 1ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ ျခင္မွေပါက္ဖြားျပီး ျခင္ကိုက္ျခင္းျဖင္႔ ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ မိုးရာသီတြင္အမ်ားဆံုးျပန္႕ႏွံသည္႕ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။

dondaw schooltalk 2၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ QHSE ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာ ေရးဆိုုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ ဒုန္းေတာေက်းရြာရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ကို က်င္ပေပးခဲ႔သည္။

wed 1ကမၻာ႕ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႕အခမ္းအနားကို ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုတြင္ လည္း ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႕တိုင္းက်င္းပၾကသည္။ ယခုႏွစ္ကမၻာ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရ: ေန႕ႏွစ္ပတ္လည္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္စို႕” ျဖစ္ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.