ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

pandemic 01

COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္ဟာ ယခုအခါတြင္ ကမၻာအႏွံ႔ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ COVID-19 ကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ကမၻာကပ္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ COVID-19 သည္ အေအးမိျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားမွ စတင္ျဖစ္ပြားေစေသာဗိုင္းရပ္စ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ဗိုင္းရပ္စ္သည္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစနစ္ (ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ႏွာေခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္) သို႔မဟုတ္ ကူးစက္မႈရွိေသာသူမ်ားႏွင့္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းမွလဲ တဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

covid 19 01ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနာေရာဂါကုသျခင္းမွစၿပီးက်န္းမာလာျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားက်န္းမာလာေအာင္ကူညီေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ခ်က္ခ်င္းကုသမႈခံယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလဲေလ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ ယခုအခါတြင္ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္ဟာ ကမၻာအႏွံ႔ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ COVID-19 ကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကကမၻာကပ္ေရာဂါအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

recitedhamma 01

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္ႏွင့္၊ ေကာင္းေသာအက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့ရိွပါသည္။  ပရိတ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ တားဆီးေပးျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

wastewater pond 01

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏က်န္းမာေရး ေနထိုင္မႈအဆင္ေျပေရး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး တို႕ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။

covid healthtalk 01

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ကုသျခင္းထက္ပို ထိေရာက္သည္။ COVID-19 သည္ အေအးမိျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားမွ စတင္ျဖစ္ပြားေစေသာဗိုင္းရပ္စ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ထိုဗိုင္းရပ္စ္သည္ အဓိကအားျဖင့္(၆ ေပခန္႔အတြင္းရိွ) လူတစ္ ဦး မွတစ္ ဦး သို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရာဂါကူးစက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ားမွာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ အဖ်ားတက္ျခင္းႏွင့္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္းႏွင့္အသက္႐ွဴရခက္ခဲျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ဤေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ပါးစပ္၊ႏွာေခါင္းမွတစ္ဆင့္ အဆုတ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ COVID-19 ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္တိုးပြားလ်က္ရွိေနပါသည္။

iso 45001 01

အစ ...

ISO45001သည္OHSAS18001ကိုအစားထိုးရန္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤစံႏႈန္းသစ္ကို၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး၊မွတ္ခ်က္မ်ား၆၃၀၀ေက်ာ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာက်ယ္ျပန္႔ေသာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ISOသည္၎၏ပထမဆုံးသင့္ေလ်ာ္ေသာမူၾကမ္းကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ISO ကိုေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီးေနာက္ခန္႔မွန္းထားသည့္ရက္မွ ၁ ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ISO 45001: 2018 ကိုအၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးOHSASကိုအသုံးျပဳေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္၄င္းတို႔၏အလုပ္အကိုင္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ISO 45001 သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ၃ ႏွစ္ၾကာခဲ့သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.