ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

mytcl logo footter resize

ျမန္မာယန္စီသည္ ႏွစ္စဥ္ CSR ေက်းရြာ ၁၈ရြာအတြက္ ေဒၚလာ၇သိန္းရိွေသာ ဘ႑ေငြမ်ားကိုလွဴဒါန္းလ်က္ရိွပါသည္။ ထိုလွဴဒါန္းေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွဴဒါန္းေသာ CSR  ဘ႑ေငြအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၆) လအတြင္း Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာယန္စီ တို႔သည္ သတိႀကီးစြာထားခဲ့ၿပီး CSR စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထု၏လုံၿခဳံမႈအတြက္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။

There is no translation available.

wanbao mining logo resizeWanbao Mining Statement Regarding Amnesty International report titled:
“The Company Financing Human Rights Abuses in Myanmar”, date September 2020.
 
Wanbao Mining has seen the Amnesty Report.
The respect of human rights is a core value of Wanbao Mining, and we carefully monitor any issues raised in the context of mining or within the countries that we operate.

flower environmental 01ပန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ကူညီသည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕စုပ္ယူျခင္းႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္ထြက္ေသာအပင္မ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ပန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳသည္။ ပန္းမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ကို သန္႕ရွင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

prevention is better 001

ကာကြယ္ျခင္းသည္ကုသျခင္းထက္ ပို၍ ေကာင္းသည္ဆိုေသာ စကားသည္ အေကာင္းမြန္ဆံုး စကားပံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ကာကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသျခင္းဆိုသည္မွာ ျပသနာမ်ားသို႔မဟုတ္ထိခိုက္နစ္နာေစေသာအရာမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။

training development 01သင္တန္းဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကိုျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္က်ေသာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

hair designer award 01

MYTCL ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ကာလအတြင္း အေဆာင္ႏွင့္လူေနမႈေနရာမ်ားကို ၀န္ထမ္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊ဧရိယာအတြင္းသာေနထိုင္၍ ့ကုမၸဏီမွေနထိုင္စရာေနရာမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစခဲ႕ပါသည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.