ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ayegone talk 2ျမန္မာယန္စီမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား ျဖစ္သည္႕ PR & CSD ဌာန၊ QHSE ဌာနတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္႕ အတူ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္အစီစဥ္ေရးဆြဲခဲ႕ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႕တြင္ ေအးကုန္းေက်းရြာ အေျခခံ ပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ႔သည္။

nutritionactvities 1မိုင္းၿမိဳ႕သည္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူလကတည္းကတည္ရွိေသာ က်န္းမာေရး ေစာင္႕ေရွာက္ေပး သည္႔ စင္တာျဖစ္သည္။ မိုင္းၿမိဳ႕ေဆးရံုသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ မက ၎တို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားကိုပါ က်န္းမားေရး ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ႕ေပးလ်ွက္ရွိသည္။

firepreparedness 1ျမန္မာယန္စီ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာတိုင္းတြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သည္ အဓိကအေရးပါေသာအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီရွိ ဌာနအားလံုးမွ လည္း လစဥ္အလိုက္အေရးေပၚေလ႔ က်င္႔ခန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

htannaungkone talk1၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ ျမန္မာယန္စီမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာ မ်ားသို႕ အသိပညာေပး ေဟာေျပာ ရန္ ရည္ရြယ္၍ QHSE ဌာန ႏွင္႔ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ ေသာ အထူးဖြဲ႔စည္းထား သည္႕ အဖြဲ႕သည္ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ ပညာပေဒသာ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ တြင္ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားကို အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

sme monywa 2စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရ ႏွင္႔ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ MSMEs ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ျပပြဲ ကို ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

kyaukmyet schooltalk 2သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ကို ၂၀၁၈၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ က်င္ပေပးခဲ႔သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.