သစ္ေစ့ၾကဲပြဲေတာ္

aseedmaster

သမိုင္း၀င္သစ္ေစ့ၾကဲပြဲေတာ္အား ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန ့ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စံပါယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ ( S & K) သတၱဳတြင္းရွိ စံပါယ္ေတာင္စြန္ ့ပစ္္ေျမပံုတြင္ သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာန တိုင္းေဒသ ၀န္ၾကီးမွ ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းပြဲေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ (၅)ဦး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ (၅၅)ဦး ႏွင့္ ျမန္မာယန္စီမွ (၆၅)ဦး စုစုေပါင္း တက္ေရာက္လူဦးေရ (၁၂၅) ဦး ရွိပါသည္။

 

ေဘာစကိုင္းမ်ိဳးေစ့တစ္ျခင္းႏွင့္ ကုကၠိဳမ်ိဳးေစ့ တစ္ျခင္းတို ့အား ( S & K) စီမံကိန္းရွိ စြန္ ့ပစ္ေျမပံုမ်ား၏ ဆင္ေျခေလွ်ာတေလ်ာက္တြင္ ၾကဲပက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ မိုင္းပိတ္သိမ္းေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္း အစပ်ိဳးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ လုပ္ငန္းစိီမံစိစစ္ေရးဌာန၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန တို ့မွ အဓိကပါ၀င္၍ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ က်န္ဌာနမ်ားမွလည္း တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

seed scattering ceremony

img 2102
img 2106
img 2175img 2176

img 2177

img 2178img 2182
img 2183
seed scattering
img 2180
img 2181

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.