ျမန္မာျပည္ႏွင့္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ အနာဂတ္အတြက္အတူလက္တြဲျခင္း

Press Release


dscf1565

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတၱဳတြင္း ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးတို႔ ႏွင့္ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ Product Sharing Contract (အခ်ိဳးက် ခြဲယူျခင္း)စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္သည္ လုပ္ငန္း အက်ိဳးအျမတ္မွ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ရယူမည္ျဖစ္ျပီး က်န္(၄၉) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္ႏွင့္ဝမ္ေပါင္မွ အသီးသီး ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာ စာခ်ဳပ္တြင္ လုပ္ငန္းမွ အသားတင္အျမတ္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တရားဝင္အသုံးျပဳသြားရမည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ မိုင္းတြင္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)သန္းကို သတၱဳတူးေဖာ္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဴး က်ရန္ပံုေငြတစ္ခုအျဖစ္ ထားရွိသြား ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျပဳစုသြားမည့္ နည္းပညာကို လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ခ်ိန္မွသည္ မိုင္းပိတ္သိမ္း သည့္တိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီမံထားရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည္အထိေရာက္ရွိုခဲ့သည့္ အတြက္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို ႕ႏွင့္အတူ အထူး ဝမ္းေျမာက္ မိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ မိုင္းလုပ္ငန္းစတင္သည္ႏွင့္ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

 View or Download here  pdf icon

Myanmar Wanbao: Hand in Hand into Future (English) 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.