ဝမ္ေပါင္မွ CESMS အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

မန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလိမိတက္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (ESIA)အရ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး၏ ကနဦး ေရွ႕ေျပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္ ။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဧျပီလ ၁၄ ရက္ေန႕က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ESIA အဆိုျပဳခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္အတူ အၾကီးတန္း ႏိုင္ငံတကာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖြဲ႕ (Independent Monitoring Team) တို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳစီမံကိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၏ အၾကီးဆံုးျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မံုရြာျမိဳ႕မွ (၅)ကီလိုမီတာ (လမ္းအားျဖင့္ ၂၆ ကီလိုမီတာ) ခန္႕ ကြာေဝးပါသည္။

မံုရြာျမိဳ ႕သည္ မႏၱေလးျမိဳ ႕မွ အေနာက္ဘက္ (၁၁ဝ)ကီလိုမီတာတြင္ တည္ရွိသည္။ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳသိုက္သည္ မံုရြာျမိဳ႕ ဧရိယာအတြင္းရွိ စံပယ္ေတာင္၊စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစရွိေသာ ေၾကးနီသတၱဳသိုက္(၄)ခုအနက္ အၾကီးဆံုး သတၱဳသိုက္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သတၱဳသိုက္(၄)ခုတြင္ စုစုေပါင္းေၾကးနီသယံဇာတ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း တည္ရွိရာလည္းျဖစ္သည္။.

View or Downloadpdf icon

Wanbao Presents the CESMS Executive Summary

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.