လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

 onjobtrainingimg1

၂ဝ၁၃ ခု ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္တြင္ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လိမိတက္သည္ အဆင့္(ႏွစ္) အငယ္တန္းေအာ္ပေရတာ ရာထူးအတြက္ ေခၚယူထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း သင္တန္းသားမ်ား၏ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ တိုင္းေဒသၾကီး သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္းေရးရာ ဝန္ၾကီး ဦးသန္းထိုက္၊ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မစၥတာေလာ္သာ့ခ်င္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္မွ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳ စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ဦးလွစိန္ တို႔ တက္ေရာက္မိန္ ႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။.

မန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရး၏ အဆင့္(ႏွစ္)အငယ္တန္းေအာ္ပေရတာ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေလ့က်င့္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေသာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ (၃၃)ရြာ မွ စာေတြ ႔ေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း(၂၃၆)ေယာက္ကို အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ သတၱဳရိုင္းမ်ားသယ္ပို႕ျခင္း၊ သတၱဳေရကန္၊ ေရပန္႕မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း ၊သတၱဳေပ်ာ္ရည္မွ သတၱဳထုတ္ယူျခင္း ၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပး၍ကပ္ညွိျခင္းအားျဖင့္ ထုတ္ယူျခင္း၊သတၱဳအပံုထဲမွ အက္စစ္ျဖန္းျခင္းျဖင့္ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား အစရွိသည့္ အလုပ္ရာထူးအသီးသီးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ထို႕ျပင္ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ (အမ်ိဳးသမီး) မ်ားအတြက္ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးကိုပါ ပံ့ပိုးေပးသကဲ့သို႕ ေဒသခံေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးကို ဖန္တီးေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉)ရက္ေန႕တြင္ တရားဝင္ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ သင္တန္းသားမ်ားကို (၂ဝ၁၄)ခုႏွစ္ မတ္လကုန္၌ သက္ဆိုင္ရာ ရာထူး အသီးသီးတြင္ ခန္႔အပ္ထားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

Tလုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အတြက္ နည္းပညာျဖင့္ အမႈထမ္း လုပ္သားမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႕ ျပည္တြင္းရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး နည္းပညာမ်ား ကို ျဖန္႕ေဝေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ရည္သန္ပါသည္။ onjobtrainingimg2

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.