ေျမယာျပန္လည္ေဖာ္ယူသည့္စီမံကိန္းကို တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း

 tailing

MYTCL မေပၚေပါက္မီ ေရွ႕ေျပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေစာပိုင္း သတၲဳတြင္း လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္၏ အေရွ႕ဖက္ေျမ ၁၅၀ ဟက္တာေပၚတြင္ အျမႇဳပ္ေဖာ္ သတၱဳ သန္႔စင္စက္ရံုမွ ေနာက္ဆံုး စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ သတၱဳရည္မ်ားသည္ သတၱဳစြန္႔ပစ္ကန္ အျဖစ္ တည္ရွိေနကာ ယင္းမွ ေဒသခံတုိ႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ေၾကးခ်က္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ဝမ္းစာေရး ရွာေဖြၾကပါသည္။

အဆိုပါေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသျမန္မာ အာဏာပိုင္တို႔၏ စီမံကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။ MYTCL သည္ ISO 14001 အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္အတြက္၎၊ မိမိငွားရမ္း အသံုးျပဳရမည့္ ေျမဧရိ ယာျပင္ပ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ကူညီရွင္းသန္႔ေပးရန္ လုိလုိလားလား စိတ္ထားျဖင့္၎၊ အငွားေျမ ဧရိယာအတြင္းရွိ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ စြန္႔ပစ္ယိုဖိတ္ထားေသာ သတၱဳအႏွစ္မ်ားကို ရွင္းထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳပါက တာဝန္သိသိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ခံယူထားပါသည္။
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ လမ္းမတေလွ်ာက္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာငွားရမ္းေျမတို႔၏ ေျမသား ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေဒသခံကန္ထရုိက္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေျမယာေဖာ္ ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ေျမာင္းၿမီးအေဟာင္းမ်ားကိုလည္း စြန္႔ပစ္ကန္သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေျမမ်ားအား မိမိတုိ႔စရိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျမယာေျမေဖာ္ ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးေရးအတြက္အကူအညီေပးရန္ MYTCL မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ MYTCL မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေျမ ယာေျမေကာင္းမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖင့္ လူထုအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လုိအပ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈမွ မိမိတုိ႔အား အဆိပ္သင့္ေစေသာ ဒုကၡၡႏွင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈကို ရပ္စဲသြားသင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျမင္ရွိပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ညစ္ညမ္းေနခဲ့ေသာ ေျမဧက ၁၅၃ ဧကခန္႔ မွ စြန္႔ပစ္ေျမာင္းၿမီးမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ MYTCL သည္ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ အေမြျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ယုိဖိတ္ ထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေျမာင္းၿမီး အားေျမယာေဖာ္ထုတ္ အကူ အညီေပးေရး CSR စီမံကိန္းအဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ MYTCL သည္ ယင္းေဒသအား ပူးေပါင္းပံ့ပိုးသည့္လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဒသရွိ ေျမာင္းၿမီး ဖယ္ရွားျခင္း ႏွင့္ ေျမ ယာေျမ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရက္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ကာလ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.