လက္ပေတာင္း-ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ EISA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း ရွင္းလင္းခ်က္

letpadaungESIA ၏ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း ေရးဆြဲျပီး ျဖစ္၍ ေဒသခံ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ၀င္မ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည္ ့ ESIA တစ္ရပ္၏ ေပါင္းစုထားေသာ နည္းလမ္း၏ တစိတ္တပိုင္း အျဖစ္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ ညီေအာင္ ျပန္ လည္ဆန္းစစ္ ရပါမည္။၄င္း ESIA အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၂ (၆) လပိုင္းတြင္ စတင္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ (၁၁) လပိုင္း ၂၃ ရက္ေန ့တြင္ ၄င္းအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသို ့ တရား၀င္ တင္ျပျပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ယခုဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိဥပေဒႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပီး ျဖည့္စြက္ညွိႏႈိင္းကာ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန မွ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

pdf iconEISA Report

pdf iconKnight Piésold

wbworking

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.