လူထု၀န္းက်င္ ႏွင္႕ ပညာေပးေဟာေၿပာပြဲ

Myanmar Yang Tse Mine Town

လူထု၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာေပးေဟာေၿပာပြဲကုိ MYTCL ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင္႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ (၃၀-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႕ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္ အ.ထ.က(ေၾကးနီ)၌ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ဆရာ၊ဆရာမ(၃၀)ေယာက္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၇၂၀)ေယာက္ စုစုေပါင္းမွာ အေယာက္(၇၅၀)ၿဖစ္သည္။

၁။ ဖြင္႕ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးေအာင္ၿမင္႕ဆန္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ႕လာသင္ယူမွသာ မိမိအပါအ၀င္ အၿခားသူမ်ားကုိပါ ၿပန္လည္ေၿပာၿပႏုိင္မည္ဟု အဖြင္႕အမွာစကားေၿပာၾကားခဲ႕သည္။
၂။ ၎ေနာက္ ဦးထြန္းၿမင္႕မွ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဟာေၿပာခဲ႕သည္။
- ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း
- အမွတ္(၁)ေၾကးနီ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ခဲ႕ေသာ သန္႕စင္ၿပီးေၾကးနီသတၱဳရုိင္း ႏွင္႕ MYTCL မွ ထုတ္လုပ္ေသာ (Cathode Copper)တုိ႕အား ႏႈိင္းယွဥ္မႈ
- အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ၿခင္းလက္မွတ္(၃)ေစာင္ ရရွိမႈ
- (ARD) ၏ အဓိက က႑ ႏွင္႕ ထိန္းခ်ဳပ္ပုံ အဆင္႕ဆင္႕
- ေၿမမ်က္ႏွာသြင္ၿပင္ေၿပာင္းလဲလာမႈ၏ ဒုတိယအခ်က္ႏွင္႕ထိန္းခ်ဳပ္ပုံအဆင္႕ဆင္႕
- ကမာၻဘဏ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားလမ္းညႊန္ခ်က္
- တုန္ခါမႈဆုိင္ရာ အိႏၵယႏုိင္ငံ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္
- MYTCL ၏ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္းႏွင္႕ ၿပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
၃။ တတိယေၿမာက္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ဦးသံလုံးမွ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားၿဖင္႕ ရွင္းလင္းေၿပာၾကားခဲ႕သည္။
- သက္ရွိ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင္႕ ၎တုိ႕၏ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႕အၾကား အၿပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္႕ေဂဟစနစ္
 
behsmine2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.