စပါယ္ေတာင္သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ

11

ဒီတစ္ႀကိမ္လည္း မီဒီယာတြင္ မမွန္ကန္သည့္ သတင္းမ်ား ရွိေနျပန္ပါၿပီ။
သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မည္သို႔ဆိုေစ ၄င္းတို႔ကို အေလးထားပါသည္။
 
သတင္းအမွန္ရရိွရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးႏိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို ရယူပါရန္ ေလးစားစြာ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
၄င္းတို႔၏ (Web Site) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေဆာင္းပါးတြင္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔မွျပည္သူလူထုထံေဖာ္ျပေသာ သတင္းအမွားမ်ားကို အမွန္သိရွိေစရန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

 

၁။ (Knight Pièsold)အၾကံေပးအဖြဲ႕မွMYTCLအတြက္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈဆိုင္ရာအေသးစိတ္အၾကံေပးအခ်က္မ်ားအားေရးဆြဲၿပီးၿဖစ္၍ ၄င္းအစီအစဥ္အတိုင္း လက္ရွိတြင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။စပါယ္ေတာင္သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ ကနဦးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားၿပီး၊လုပ္ေဆာင္ရန္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။
ဤစီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာအကယ္၍စပါယ္ေတာင္ခ်ိဳင့္အားဟင္းလင္းဖြင့္ထားရွိပါကေလထ၊ုေရထုထဲရွိ ျဒပ္စင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ၿပီး
ေနာင္တခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မည္သို႔ေသာပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ိဳးကိုမဆိုေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ဤအစီအစဥ္သည္ ေဒသရွိသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေျခရာမ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
၂။ ၄င္းပိတ္သိမ္းမႈအစီအစဥ္တြင္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ရာက်င္းခ်ိဳင့္အားသင့္ေတာ္ေသာပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကိုျဖစ္ေစေသာေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ေျမထုထည္မ်ားကိုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
စပါယ္ေတာင္သတၱဳတြင္း၏အနက္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳတြင္းတို႔ႏႈိင္းယွဥ္၍ ျဖည့္ရမည့္ေျမထုထည္ကိုမေဖာ္ျပထားပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းသတၱဳတြင္းမ်ား၏ ပမာဏအရြယ္အစားသည္ အလံုးစံုမတူညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၃။ စပါယ္ေတာင္ခ်ိဳင့္၏ ကံကုန္းေရေအာင္းလႊာအားျဖတ္ေတာက္ရန္ (Knight Pièsold) အၾကံေပးအဖြဲ႕မွ ဘူမိနည္းပညာႏွင့္ ေျမေအာက္ေရအင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာယိုစိမ့္မႈအဟန္႔အတားကိုဖန္တီး၍ေရေအာင္းလႊာကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္။ ၄င္းအတားအဆီးသည္ မည္သို႔ေသာေျမေအာက္ေရမ်ွ သတၱဳတြင္းခ်ိဳင့္ထဲသို႔ ျပန္လည္စီးဝင္ျခင္းကိုရပ္တန္႔ေပးမည္။
ထို႔ေနာက္ ၄င္းေျမေအာင္းေရကို ညစ္ညမ္းမႈမပါရွိဘဲသဘာဝနည္းလမ္းအတိုင္းေျမေအာက္တြင္ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ေနာက္ဆံုးတြင္ထိုဧရိယာ၏ေျမေအာက္ေရကို
ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျဖည့္ေပးမည္။
သတၱဳတြင္းခ်ိဳင့္ကိုေျမေအာက္ေရႏွင့္အဆက္ျဖတ္ထားၿပီးအပင္မ်ားႀကီးထြားရန္အတြက္ မိုးေရမ်ားကိုသြယ္တန္းစီးဆင္းေစလ်က္ေရခ်ိဳမ်ားရွိေသာကုန္းေျမအျဖစ္ပံုေဖာ္ကာအပင္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။
၄။ MYTCL သည္ တစ္လလွ်င္ (Cathode Copper) ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ (၄၀၀၀၀) တန္ ထုတ္လုပ္မႈမရွိပါ။ ၄င္းပမာဏသည္ လက္ရွိတစ္ႏွစ္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းထက္ ပို၍မ်ားသည္။
 
Sabetaung Closure by Eleven Media

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.