လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ေရနမူနာ စစ္ေဆးျခင္း

csr-water-sampling01

ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႔ စံပယ္ေတာင္ မိုင္းဆိုက္ ႏွင္႕ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ပြင္႕လင္းျမင္သာစြာျဖင္႕ ေသခ်ာ ေစာင္႕ၾကည္႕၊တိုင္းတာမႈမ်ားကို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏တာဝန္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility) အေနျဖင္႕ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ စံပယ္ေတာင္ က်င္းမွ ေျမေပၚေရအခ်ိဳ႕၏ ေရနမူနာမ်ား စစ္ေဆးျခင္းကို ျမန္မာယန္စီ Safety & Environment Department ႏွင္႕ျမန္မာ႕ဦးပိုင္လီမိတက္ တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ႕ၾကသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာယန္စီ ဆိုက္ အတြင္းရွိ Level ၅၅၅ မွ သန္႔ရွင္းေသာေရ ထုတ္လႊတ္မည္႔ တည္ေနရာလမ္းေၾကာင္း ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရေျမာင္းေျပာင္း လဲမႈမ်ားေစာင္႕ၾကည္႕ရန္၊ ေျမာက္ယမားေခ်ာင္းသို႕ ထုတ္လႊတ္သည္႕ေရ ေျမာင္းတစ္ေလ်ာက္၊ ယမားေခ်ာင္း၏အေပၚႏွင္႕ ေအာက္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္အေပၚ ႏွင္႕ေအာက္ စသည္႕တို၏ ေရနမူနာမ်ားကို ျမန္မာယန္စီ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ တိုင္းတာခဲ႕သည္။၎အျပင္ ျမန္မာယန္စီ ဆိုက္ျပင္ပ တတိယပါတီ အစိုးရအဖြဲအစည္း မႏၱေလးတြင္ တိုင္းတာၿပီး ႏွိဳင္းယွဥ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ ျမန္မာယန္စီ ေရေျမာင္းတစ္ေလ်ာက္ ကို ဆယ္စုႏွစ္ အထက္ ေစာင္႕ၾကည္႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕ၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ ကံကုန္းေျမေအာက္ေရေအာင္ျမင္စြာရရွိခဲ႕သည္၊ မိုင္းက်င္းမွ ေျမေအာက္ေရ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ခဲ႕သည္၊ ေန႕စဥ္ နစ္နာရီလ်ွင္ သန္႕ရွင္းေသာေရ ၃၀၀ မွ ၁၀၀၀ ကုဗမီတာ ႏွဳန္းျဖင္႕ ယမားေခ်ာင္းအတြင္း ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ႕ပါသည္။

 

csr-water-sampling02

csr-water-sampling03
csr-water-sampling05

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.