အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

MYTCL၏ေၾကးနီသတၱဳတြင္း
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း
ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ
ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

MYTCLၾကးနီသတၱဳတြင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားအမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ရွိမႈမ်ားတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းjakarta-blo-visit01

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္(MYTCL)သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္သိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ ေရးဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ၄င္း၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ ရာမူဝါဒမ်ားျဖင့္တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္လာသည္မွာ (၂၀၁၁ခုႏွစ္)ကတည္းကပင္ၿဖစ္သည္။
MYTCLသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ထာက္ခံမႈမ်ားပါရွိသည့္ေပါင္းစပ္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈစနစ္ (IMS)ကိုအသံုးျပဳလ်က္ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း၏အၾကမ္းဖ်င္းပင္မတန္ဖိုး၊ လုပ္ငန္း ခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္က်န္းမာေရး၊ သင့္တင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ခန္႔အပ္ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ အစီ အမံ မ်ား၊ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမၽွေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္အမ်ိဳးသားေရးဥပမာသဖြယ္ရွိေနေပသည္။ အမွန္တကယ္ အားျဖင့္(MYTCL)မွလုပ္ကိုင္ေနေသာစပါယ္ေတာင္ႏွင့္ၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလာသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ကပင္ျဖစ္ၿပီး၊ (ISO9001,ISO14001&OHSA18001)စသည့္လုပ္ငန္းအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကိုဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏(SGS)စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေအာက္တြင္(၃)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ စီစစ္ေထာက္ခံ၍ယေန႔ထက္တိုင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

 

MYTCL ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (CMBLO)ကို MYTCL ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ထမ္းေပါင္း(၈၀၀)ေက်ာ္အား စုစည္း၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒအသစ္အရ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု (၃) ႏွစ္တာကာလအတြင္း (CMBLO) သည္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ၿမဲၿမံစြာေထာက္ပံ့ေပးေသာတည္ေဆာက္ပံုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာၿပီး၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အပတ္စဥ္ (၂)ျဖစ္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်က္တင္ေျမႇာက္ၿပီးျဖစ္သည္။
(၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ (၈၇) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသတၱဳတြင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFWM)ကို (CMBLO) ႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါဝင္ကူညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးေသာင္းညႊန္႔၊ (CMBLO) ဥကၠဌအား ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးရွိ သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (MFWM) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အႀကီးအမႉး (President) အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
(MYTCL CMBLO) သည္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္ စသည္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ သံုးဦးသံုးဖက္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္ကာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ား မည္သို႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံလစာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔သတ္မွတ္ရမည္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္သို႔သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ရမည္ စသည္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။MYTCL ၏ အျပည့္အဝေထာက္ပံ့မႈအားျဖင့္ (CMBLO) ၏ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တက္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လက္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္တြင္ (CMBLO) ၏ အကူအညီျဖင့္ MYTCL ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး အလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။(၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ MYTCL အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းမိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
(၂၀၁၄) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ (MWFM) အႀကီးအမႉး (President) ဦးေသာင္းညႊန္႔ (ဝယ္ယူေထာက္ပံ့ေရးဌာန၊ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္)အား အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ''အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သံုးဦးသံုးဖက္ ေဒသတြင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ''သို႔တက္ေရာက္ပါရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) မွ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (ေခတၱဌာနမႉး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္) မွအတူတကြ လိုက္ပါလ်က္၊ ဦးေသာင္းညႊန္႔ (CMBLO) တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ၄င္းတို႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာ သိသိသာသာတိုးတက္ေနေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ MYTCL သည္ (CMBLO) ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကား တည္ေဆာက္ထားေသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ တည္တံ့ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ထိုခ်ိန္းဆိုမႈအတြက္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာခရီးသြားမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွား၊ တရုတ္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏိၵယ၊ ၾသစေတးလ် စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်နီဖာၿမိဳ႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္၊ ကုလသမဂၢမွ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရာထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ (C-176) စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားရွိ ဗဟုသုတမ်ား မၽွေဝျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီးရွိသတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တည္ဆဲလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ မ်ားစြာေသာအလုပ္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလိုအပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားအတြင္း MYTCL ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးပြဲစင္ျမင့္ထက္တြင္ တက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕ဝင္မိတ္ေဆြမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အျပန္အလွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ (OHS) လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားလက္မွတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။၄င္းတို႔သည္ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ခုႏွစ္ ကုမၸဏီ၏ (SHE Report) ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူထုဆီသို႔ မၽွေဝႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ MYTCL ၏ အလုပ္သမားမ်ားသာမက ၄င္း၏ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚထားရွိသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း (ILO) ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိအပါအဝင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ (SHE Report)ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမွာ အထူးအေလးထားစရာအေလ့အထေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကိုေမြးျမဴသင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
MYTCL သည္ (CMBLO) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးရံုသာမက (ILO) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင္၊့ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအသိုက္အဝန္းကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ရန္ စေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမၽွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အေရအတြက္အားျဖင့္ မ်ားျပားလာေပမည္။(MFMW) ၏ အႀကီးအမႉး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရၿပီျဖစ္၍ (CMBLO) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို၍လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ခြင့္ရကုမၸဏီအသစ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ(CMBLO) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ MYTCL ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း MYTCL မွ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
 

jakarta-blo-visit02

jakarta-blo-visit03

jakarta-blo-visit05

jakarta-blo-visit07

jakarta-blo-visit08

jakarta-blo-visit16

 

jakarta-blo-visit10

jakarta-blo-visit09

jakarta-blo-visit11

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.