၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ တြင္ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

vacinationproject01

ႏုိင္ငံတစ္၀န္း၀က္သက္ေရာဂါႏွင္႕ ဂ်ဳိက္သုိးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံၿခင္းလုပ္ငန္း (၂၀၁၅) အား မုိင္းၿမဳိ႕လုပ္သားေဆးရုံတြင္ ၁၉.၂.၂၀၁၅တြင္ ကေလးမ်ားအားထုိးႏွံၿပီးစီးပါသည္။
MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားအမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 

 

 

vacinationproject02

vacinationproject03
vacinationproject04
vacinationproject05
vacinationproject06
vacinationproject07

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.