ေက်းရြာမ်ားမီးလင္းေရး

electricforvillages05

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ သဲေတာၾကီးအုပ္စု ၊ ေရၾကည္ပင္ ၊ ၿမရိပ္ ၊ ၿမစိမ္း ၊ သဲေတာၾကီး ၊ ေရႊပန္းခုိင္ေက်းရြာ မ်ား မီးလင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၿပီးစီးမႈအား MYTCLမွ လုိက္လံစစ္ေဆးေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားအမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 electricforvillages01

electricforvillages02
electricforvillages03
electricforvillages04
electricforvillages06
electricforvillages07

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.