ေရွးဦးသူနာၿပဳသင္တန္း

redcross1

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ"ယခင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ နမူနာယူ၍ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ထားရမည္" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁၄)အားယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းကာလ (၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၁)ရက္ေန႔အတြင္းဌာနအသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္သားအင္အားစုစုေပါင္းသင္တန္းသား (၆၁)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိမႈႏွင့္အတူသင္တန္းသား (၆၁)ဦး ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳလာကာ ၄င္းတို႔၏ တက္ေျမာက္မႈအေပၚ လက္ခံ လာၾကၿပီး၊ MYTCL အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္းတန္ဖိုးထားလာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

redcross2

redcross3
redcross5
redcross6
redcross7
redcross8
redcross9
redcross4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.