မွန္ကန္မႈမရွိေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း

watersample1၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ေန႔ ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာတြင္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မမွန္ကန္သည့္ သတင္းတစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သတင္းမွာ ပကတိ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ လြဲမွားေနပါသည္။ျ မန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ သည္ အစဥ္တစိုက္ zero-discharge recycling system မူဝါဒကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ mining process တစ္ေလွွွ်ာက္လံုးတြင္ ညစ္ညမ္းေရ ႏွင့္ အက္စစ္ေရမ်ားအားလံုးကို recycle အျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ မိုးရာသီတြင္ သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေသာ သတၱဳတြင္း ဧရိယာအတြင္းရွိ မိုးေရတခ်ိဳ႕သည္ သတၱဳတြင္းဧရိယာ အတြင္းမွ ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ ယန္စီ ကုမၸဏီ သည္ အျမဲတေစ ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ေစာေစာတြင္ မိုးသည္ထည္းစြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္မိနစ္ (၄ဝ) အခ်ိန္တိုကာလေလး အတြင္းမွာပင္ မိုးေရခ်ိန္ (၆၇) မီလီမီတာ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ မိုးသည္ထန္စြာ ရြာသြန္းေသာ ကာလအတြင္း မိုးေရအနည္းငယ္မွာ သတၱဳတြင္းဧရိယာျပင္ပရွိ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႕ ေက်ာ္လြန္ကာ စီးဆင္းသြားခဲ့ရာမွ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားေသေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္း ဧရိယာအတြင္း ေသဆံုးသြားေသာ ငါးမ်ား လည္းအတူ ေမ်ာပါသြားျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေခ်ာင္း၏ ေရအရည္အေသြးမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသလို သတၱဳမိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စီးဆင္းမႈအေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။
ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္ဆံေရး မူကို က်င့္သံုးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယခု တစ္ေခါက္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာသည့္ အတြက္ ျမန္မာယန္စီ၏
Community and Social Development ဌာန ႏွင့္ Public Relation ဌာန တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ ေတြ႕ဆံု၍ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မလိုအပ္ဟု ယူဆပါေသာ္လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း ျပင္ပရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရဧရိယာ ကို ေရနမူနာ ေကာက္ယူ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္အေျဖအရ ေရဧရိယာအားလံုး၏ ေရအရည္အေသြးမွာ ကမာၻ႕ဘဏ္ ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယန္စီကုမၸဏီသည္ Third-party အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေရနမူနာကို ေပးပို႕ကာ စစ္ေဆးေစခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္ ရရွိပါက အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ အေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း ဧရိယာ အတြင္းရွိ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကို ဆက္လက္ အေလးေပး အာရံုစိုက္လ်က္ရွိပါသည္။
စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႕တြင္ ယင္းမာပင္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ယန္စီကုမၸဏီသည္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ (၃ဝ) ရက္ေန႕တြင္ ယင္းမာပင္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ လူဆယ္ဦးေက်ာ္ အဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ သို႔ ေရာက္ရွိျပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာ ကို တင္ျပခဲ့ျပီး သတၱဳတြင္း ဧရိယာသို႔လည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ျပီး ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ ၏ မိုးသည္ထန္းစြာရြာသြန္းမႈအေပၚ ျပင္ဆင္တံု႔ျပန္ထားမႈကို ၾကီးၾကပ္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီကလည္း အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စစ္ေဆးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ကို တင္ျပခဲ့ကာ စီမံကိန္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မည္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ က်န္းမာေရးတို႔ အေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
 
စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း ေရမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္း ၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကိုို ျမန္မာ ယန္စီအေနျဖင့္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ လိႈက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။ ရရွိလာေသာ အေျဖရလဒ္ မ်ားကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံသို႔ အသိေပးကာ ေပးပို႔ေစခ်င္ပါသည္။
Daily Eleven ရွိ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေသာ တစ္ဖက္သတ္ေျပာစကားကို ယံုၾကည္ကာ ေရးသားမိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေရွ႕ေနသည္ အဆိုပါ မီဒီယာႏွင့္ ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာမည္ ျဖစ္ျပီး တရားဥပေဒအရ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးအတြက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.