စံပယ္ေတာင္ပိတ္သိမ္းၿခင္းေဆြးေႏြး

mineclosure meetingwithvillagers1

ၿမန္မာယန္စီအဖြဲ႕အစည္း၏ မုိင္းပိတ္သိမ္းၿခင္း အေရးၾကီးဆုံးက႑သည္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ကုမၸဏီ၏ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈၿဖစ္ပါသည္။

ထုိညွိႏႈိင္းမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလုိငွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး မန္ေနဂ်ာ Mr. Glenn R. Wallis သည္ အနီးအနားေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အတူတကြ ေခၚေဆာာင္ခဲ့ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပုိမုိရွင္းလင္းထင္ရွားေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းၿပသရန္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းသုိ႔လုိက္လံၿပသခဲ့ပါသည္။
မုိင္းပိတ္သိမ္းၿခင္းသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးၿပီး အင္ဂ်င္နီယာအေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေက်းရြာေနလူမ်ားအတြက္ နားလည္မႈခက္ခဲရံုမွ်မက သိၿမင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ Mr. Wallis သည္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ စီမံကိန္းေနရာအခ်ဳိ႕သုိ႕ အလည္အပတ္ဖိတ္ေခၚ၍ ေၿမယာ ၿပႆနာ၊ေၿမယာအသုံးၿပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာလူထုေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈတုိ႕ႏွင့္အတူ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၿမန္မာယန္စီတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ CSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၁)ဦးအား ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးရန္ ၂ဝ.၄.၂ဝ၁၆ ေန႕ မနက္ (၉) နာရီတြင္ စပယ္ေတာင္ မုိင္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈကုိ တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ Mr. Wallis သည္ တင္ၿပ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး မရွင္းလင္းသည္မ်ားကုိ အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံလူမ်ားသည္ ၿမန္မာယန္စီ၏ စီမံကိန္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေက်းရြာလူထုသည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ တုိးတက္မႈကုိ နားလည္မႈေပးခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီမွ ေဒသခံမ်ား၏ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ၿပဳ၍ မုိင္းပိတ္သိမ္းၿခင္းႏွင့္ ေက်းရြာလူထုေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအဖြဲ႕၏ ေကာင္းေသာအၾကံၿပဳမႈမ်ားကုိလည္း လက္ခံခ်ီးက်ဴးပါသည္။
Mr Wallis သည္ စီမံကိန္း အေသးစိတ္ႏွင့္ ပုံစံကုိလည္း ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာ လူထုႏွင့္ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

mineclosure meetingwithvillagers2

mineclosure meetingwithvillagers6
mineclosure meetingwithvillagers3

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.