ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာတြင္လူထုက်န္းမာေရးအႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း

kyaukmyet educationtalk1

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ ဆက္ဆံေရးရရွိရန္ ၿမန္မာယန္စီေၾကးနီစီမံကိန္း၏ အစီအစဥ္မ်ားအနက္ လမ္းညႊန္မႈတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအၿဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ားၿပဳလုပ္လ်ွက္ရွိ ပါသည္။

ၿမန္မာယန္စီ အမွတ္(၁) ေၾကးနီစီမံကိန္း(စံပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ တုိးၿမွင့္ေစရန္အလုိ႕ငွာ ၿမန္မာယန္စီမွ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေရး ဌာနႏွင့္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ မူလတန္းေက်ာင္းသုိ႕ သြားေရာက္ျပီး ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား စိတ္ဝင္တစားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 
ေဟာေျပာပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ စီမံကိန္းမွ မည္သုိ႕စီမံခန္႕ခြဲလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႕ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ မုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေသာအခါ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိပဲစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံၿဖဳိးေစရန္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ခဲတံမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကုိ ၂ဝ၁၁ႏွစ္စမွ အစၿပဳ၍ ၿမန္မာယန္စီ၏ ပရဟိတ အစီအစဥ္အေစာပုိင္းကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။
 

kyaukmyet educationtalk3

kyaukmyet educationtalk4
kyaukmyet educationtalk2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.