ေအးကုန္းေက်းရြာဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးေဟာေျပာပြဲ

ayegon healthtalk1

ၿမန္မာယန္စီ၏ သေဘာထားခံယူခ်က္တစ္ခုမွာ ပတ္ဝန္းက်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေၾကးနီစီမံကိန္းလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈတုိင္းကုိ ရႈေထာင့္အားလုံးမွ ေဝမွ်အသိေပးရန္ၿဖစ္သည္။

အေရးအၾကီးဆုံးေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ လူထုဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မည္ကဲ့သုိ႕ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ကိစၥၿဖစ္သည္။ ၿပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ဌာနမွဴး ဦးေက်ာ္မုိးႏွင့္ သူ၏ အဖြဲ႕သည္ ေအးကုန္းေက်းရြာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား CSRကိစၥမ်ား ကုမၸဏီမွ စနစ္က်စြာ မည္သုိ႕လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ေဆြးေႏြးရွင္းၿပခဲ့သည္။ ျမန္မာယန္စီ၏အစဥ္အလာအရ စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 

ayegon healthtalk2

ayegon healthtalk4
ayegon healthtalk3

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.