လုံၿခံဳေရးအထူးတပ္ဖြဲ႕သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

security training1

ျမန္မာယန္စီ၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးအထူးတပ္ဖြဲ႕သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၇) သင္တန္းဆင္းပဲြအခမ္းအနားကို ၃.၂.၂ဝ၁၇ ( ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ မိုင္းၿမိဳ႕နဝရတ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း အတြက္ျမန္မာ ယန္စီမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ လံုၿခံဳေရးဌာနႏွင့္ မီးသတ္ဌာနရွိ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားျမွင့္တင္ ေစရန္အတြက္ Peace Rays Security Service Company မွ သင္တန္းမ်ားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ သင္တန္းဆင္းပြဲအခါသမယတြင္ သင္တန္းသားမ်ား၊ MYTCL အရာရွိမ်ား၊ MEHL အရာရွိမ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ဤအထူးသင္တန္းသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈထိန္းသိမ္းေရး၊ ကုမၸဏီတြင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ မီးသတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္လံုၿခံဳေရးဌာနရွိတာဝန္ႀကီးမားေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ပညာမတတ္ေသာေက်းရြာသားမ်ား၊ အတိုင္းအတာတစ္ခုေလာက္သာပညာတတ္ေသာ သူအမ်ားစုကိုခန္႔အပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ Grade-7ႏွင့္အထက္ရာထူးမ်ားသည္ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး အလယ္တန္းပညာ တတ္ေျမာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္အတူ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ကူညီႏိုင္ရန္ အတြက္MYTCL စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ပညာမတတ္ေသာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိေသာေက်းရြာသားမ်ားကို လံုၿခံဳေရးက႑တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သတၱဳတြင္း ဝန္းက်င္ရွိအေဆာက္အဦး၊ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)အတားအဆီးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ကိုခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လံုၿခံဳေရးသည္သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ စြန္႔စားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္ထိန္းေၾကာင္းသူမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းအတြက္ငွားရမ္းထားေသာ ေျမေပၚသို႔အဆက္မျပတ္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းသည္၎တို႔ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ေက်းရြာမ်ားႏွင့္လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအထူးတပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MYTCL တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္၎တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နားလည္သိရွိ ေစရန္ႏွင့္ အုပ္စုကိုကြ်မ္းက်င္စြာေခါင္းေဆာင္ႏိုင္အတြက္ ဤသင္တန္းအသစ္ကို အပိုင္း(၃)ပိုင္းျဖင့္သင္ၾကား ခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ MYTCL၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာသည္ တိုးတက္မႈကိုအလြန္သေဘာက်ခဲ့ၿပီး သင္တန္းအား အကန္႔အသတ္မရွိ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ သင္တန္း၏ ပထမအသုတ္သည္ (၄)ပတ္ျဖစ္ၿပီးေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။
 

security training2

security training3
security training4
security training5
security training6
security training7

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.