ျမရိပ္ေက်းရြာေဟာေျပာပြဲ

2017myayake schooltalk1

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ MYTCLမွ အထူးဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားပညာေပးျဖန္႔ေဝ ေဟာေျပာရန္အတြက္ QHSE ဌာနႏွင့္ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ျမရိပ္ေက်းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္း တြင္ ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းမႈလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို အသိပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

ျမရိပ္ေက်းရြာ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား စိတ္ဝင္စားစြာတက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ MYTCL အဖြဲ႕အစည္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ MYTCL ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ား၊ ခဲတံမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

 

2017myayake schooltalk2

2017myayake schooltalk3
2017myayake schooltalk4
2017myayake schooltalk5
2017myayake schooltalk6
2017myayake schooltalk7

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.