၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ

she report news1

ျမန္မာယန္စီေက့ာပါးလီမိတက္သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာတြင္ ယင္းအစီရင္ခံစာအားဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေဝဆာစြာေဖာ္ျပထားၿပီး အရည္အေသြးျမွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း ရွင္း ေစေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရရွိထားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္သည္။
 
http://www.myanmaryangtse.com.mm/my/mytcl-she-report-2016-2017.html
ထို႔ျပင္အနာဂတ္မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမည္ကဲ့သို႔ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားမည့္အစီအစဥ္ မ်ားလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာတိုးတက္ေစေရးအတြက္လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္က ႀကိဳးပမ္းထားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ရႈျမင္မႈကိုလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ပို၍စံုလင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရယူလိုပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျမန္မာ ဘာသာစကား(၂)မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပထား ေသာဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအားႏွိပ္၍ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 
သို႔မဟုတ္ CSD အဖြဲ႕ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဌာနတို႔၏ ေန႔စဥ္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေန႔စဥ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ (Facebook) အား LIKE လုပ္ပါ။ LIKE our Facebook Page

 

 

she report news2

she report news3
she report news5
she report news6
she report news7

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.