က်ားတြင္းေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

kyadwintaung generator1

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ အထူးအလွဴအျဖစ္ေပးလွဴေသာ မီးစက္တစ္လံုးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွလက္ခံရရွိခဲ့သည္။

စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနေသာေျမဧရိယာအတြင္းတည္ရွိေနေသာ က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ ဆရာေတာ္မွ(6,500 W) ရွိေသာ မီးစက္တစ္လံုးအား ဝမ္းေျမာက္စြာလက္ခံခဲ့သည္။ အနာဂတ္တြင္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမွ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားသည္ ၎ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပတ္ပတ္လည္တြင္ စုပံုသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္ အထူးအေလးေပးစဥ္းစား ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကးစင္ေတာင္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏အျမင့္ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ လမ္းအစား ပို၍ေကာင္းမြန္ ေသာေနရာတြင္ လမ္းသစ္ကိုေဖာက္လုပ္ထားရွိေပးမည္ျဖစ္သည္။ က်ားတြင္းေတာင္ထိပ္တြင္တည္ရွိေနေသာ သမိုင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ ေရႏွင့္ စြမ္းအင္(လွ်ပ္စစ္) ကို တိုက္ရိုက္သြယ္တန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

kyadwintaung generator2

kyadwintaung generator3
kyadwintaung generator4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.