တယ္ပင္ကန္ေက်းရြာေဟာေျပာပြဲ

tebinkan health talk1

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာယန္စီ အဖြဲ႕သည္ တယ္ပင္ကန္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးရန္အတြက္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တယ္ပင္ကန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား စိတ္ဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ MYTCL အဖြဲ႕အစည္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ား၊ ခဲတံမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

 

tebinkan health talk2

tebinkan health talk3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.