ဝန္ထမ္းမ်ားအဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ

eng contest1

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ႏွစ္စဉ္က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ (ရ)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မိုင္းၿမိဳ႕ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝန္ထမ္း (၂၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးစကာတင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၀) ဦးတို႔၏ ယွဉ္ၿပိဳင္လိုေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။
ဒိုင္လူႀကီး (၆) ဦးမွလည္း ေနာက္ဆုံးစကာတင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို ေမးရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စုစည္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုခ်ိန္မ်ားသည္ အလြန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာသာ ရခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ၎ေငြမ်ားႏွင့္ ဘာလုပ္ၾကမလဲဟူေသာ ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့ၿပီး ပထမေနရာ ရရွိဖို႔အတြက္သည္လည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားၾကားအလြန္နီးကပ္လာပါသည္။
ဒါကေတာ႕ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ဒုတိယပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းတြင္ လြယ္ကူခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားရဲ႕ အေျပာစမ္းရည္မ်ားကို မတူညီေသာ ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ဒိုင္မ်ားမွ ေနာက္ဆုံးစကာတင္ (၁၀) ဦးကိုေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ အပိုင္း (၂) ပိုင္းလုံးမွ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ ဘာသာစကား အသုံးျပဳမႈ၊ နားလည္မႈစြမ္းရည္၊ အေျပာစြမ္းရည္ႏွင့္ အေရးအသားစြမ္းရည္ စသည္တို႔ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိက အေရးအႀကီးဆုံးမွာ အေရးအသားႏွင့္ အေျပာစြမ္းရည္ကို တင္ဆက္ေသာ ေနရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈပဲျဖစ္ပါသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားလုံးကို ပိုမိုအားေပးရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားရဲ႕ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ေငြသားဆု (၁၀)ဆု ခ်ီးျမႇင့္ ေပးမွာျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဆုအေနႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းႏွင့္ ေငြ ၅ ေသာင္းက်ပ္ကို ႏွစ္သိမ့္ဆုရွင္ ၇ ဦးအားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ႏွစ္သိမ့္ဆုရရွိသြားသူမ်ားမွာ -
ဦးျမတ္လင္းစိုး (HEW)၊ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း (HEW)၊ ဦးစိုးဝဏၰ (QHSE)၊ ေဒၚမြန္မြန္စိုး (HEW)၊ ဦးတည္ႏိုင္ထြန္း (HR)၊ ဦးဝင္းေက်ာ္သူ (Supply) ႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုဇင္ (Mining) တို႔ျဖစ္သည္။
တတိယဆုကို HR Admin & Training ဌာနမွ ေဒၚလဲ့ရည္ဝင္းမွရရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္တရ ပစၥည္းႏွင့္ ေငြသားဆု (၁) သိန္း ၅ေသာင္းက်ပ္တိတိကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
ဒုတိယဆုကို QHSE Department မွ ဦးသက္ညီညီေဆြမွ ရရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္တရပစၥည္းႏွင့္ ေငြသားဆု ၂ သိန္းက်ပ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
ပထမဆုကို ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ Mining Division မွ ဦးဇင္ကိုကိုက ရရွိခဲ့ၿပီး ေငြသားဆု ၂ သိန္း ၅ ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္အတူ Mining Division အတြက္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားႏိုင္မဲ့ ပထမဆု လက္ေဆာင္ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။
ဤၿပိဳင္ပြဲကိုက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားမွ လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကား ေလ့လာမႈ စြမ္းရည္တိုးတက္လာမႈကို အားေပးရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံး၊ the ISO system မ်ား၊ the Integrated Management system (IMS) ၊ International Design မ်ားအားလုံးႏွင့္ report structures မ်ားအားလုံးကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း၎ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာျခင္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေပးရာလည္းေရာက္ပါသည္။ ဤအစီအစဉ္သည္ ကုမၸဏီအတြင္း ျမန္မာယန္စီ၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြက္လာမႈကို အကူအညီေပးၿပီး လက္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္လည္းသင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမွာျဖစ္ပါတယ္။
အားလုံးေသာစကာတင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၀) ဦးကိုလည္းဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ ထိပ္တန္း(၁၀) ဦးစာရင္တြင္မပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကိုပါ လာမည့္ႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္ေပၚမွာ ထပ္မံေတြ႕ျမင့္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
 

eng contest3

eng contest4
eng contest6
eng contest5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.