၂ဝ၁၇-၁၈ CSR အစည္းအေဝး

csr meeting1

CSD/CSR (၁၇-၁၈) ဘတ္ဂ်က္ႏွင္႔စီမံကိန္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင္႔ထြန္း မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ညႈိႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို (၇) စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရးရံုး ေငြသာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ႔ ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားပိုမို ဖြံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင္႔ဝယ္ယူမႈ ေကာ္မတီ၏ တိုးတက္လာျခင္းတြင္ ၿမန္မာယန္စီေၾကးနီ ကုမၸဏီမွ နည္းလမ္းသစ္မ်ာအသံုးျပဳရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင္႔စီမံကိန္းမ်ားကို ခြဲေဝျခင္းအတြက္ နွစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္လိ္မ္႔မည္။
စီမံကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဝယ္ယူျခင္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းၿပီးစီးေစရန္သာမက မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ေကာ္မတီမွ မူဝါဒအသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳ လိမ္႔မည္။
တင္ဒါေကာ္မတီအေနျဖင္႔လည္း ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီတြက္ အေကာင္းဆံုးကန္ထရိုက္ကို ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရလိမ္မည္။
 

csr meeting2

csr meeting3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.