မီးေဘးကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္း

fire drill1

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီ၏ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသည္ အေရးၾကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လစဥ္အလိုက္အေရးေပၚေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားကို ဌာနအားလံုးကလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။အလားတူစြာ PR & CSD ဌာနမွလည္း ေလ႔က်င္႔မႈတြင္ ပါဝင္ရမည္။

မီးေဘးကာကြယ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ႔ ျဖစ္စဥ္ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀)နာရီခြဲတြင္ PR & CSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ဝန္ထမ္းဦးေရစုစုေပါင္း (၇) ဦးတက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီးေလ႔က်င္႔မႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခဲ႔ သည္။
အလုပ္သမားမ်ားေဘးကင္းေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေလ႔က်င္႔ မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
မီးေဘးကာကြယ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ႔ ့့့့့့့့့့ကို နိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ISO 9001, 14001,OHSAS 18001 ႏွင္႔အတူ QHSE ဌာနသို႔သတင္းပို႔ခဲ႔ပါသည္။

 

fire drill2
fire drill3
fire drill4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.