လ်ွပ္စစ္လိုင္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း

cut plamtree

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ အက္စစ္စက္ရံုအနီး လ်ွပ္စစ္အား TS1 ႏွင္႕ PS1&2 ၾကား 6.6kv O/H ၾကားတြင္ရွိေသာ ထန္းပင္သံုးပင္ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ ေန႕တြင္ ရွင္းလင္းခဲ႕သည္။

ထိုေနရာအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ နံနက္ (၉)နာရီ မွ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီထိ လ်ွပ္စစ္လိုင္းမ်ားယာယီ ပိတ္ထားခဲ႕သည္။ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတြင္ အသံုးျပဳေနေသာလ်ွပ္စစ္လိုင္းမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထန္းပင္ပိုင္ရွင္အား ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေငြစာရင္းဌာနသို႔ စက္တင္ဘာ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေငြေတာင္းခံျပီး CSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း ကံကုန္းေက်းရြာ CSD အကူညီျဖင္႔ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထန္းပင္ပိုင္ရွင္အား ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ကန္ကုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။

 

cut plamtree2

cut plamtree4
cut plamtree5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.