ၾကက္ေျခနီ ေရွးဦးသူနာျပဴသင္တန္း

firstaid 1

QHSE ဌာနမွဴး ဦးထြန္းျမင္႔ ၊ေအာ္ပေရးရွင္း မန္ေနဂ်ာ မစ္စတာ ေဝါလစ္၊ တို႔သည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ၾကက္ေျခနီသင္တန္း ဖြင္႔ပြဲကို ၾကိဳဆိုခဲ႔ၾကသည္။

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းကို မိုင္းၿမိဳ႕စာသင္ေက်ာင္း ျမရတနာခန္းမ၌ ၂၃ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇ တြင္ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ႔သည္။ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ အေျခခံအားျဖင္႔ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း အဖြဲ႔စည္းသို႔ ဖိတ္ၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ၏လမ္းညြန္မႈ အရ ေဆာင္ရြက္သည္႕ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ဤသင္တန္းပို႕ ခ်မႈသည္ အဓိကအားျဖင္႕ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔၏လုပ္ ငန္းခြင္တြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
မစ္စတာေဝါလစ္ျပင္ဆင္ထားသည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို QHSE ဌာနမွဴး ဦးထြန္းျမင္႔မွ ျမန္မာဘာသာစကား ျဖင္႔ တင္ျပခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီအေနျဖင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္သည္။
ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ပန္းတိုင္သို႔ ေနာက္တစ္ဆင္႔တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဥကၠဌ မစ္စတာ က်န္းယူဖိန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႕ ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဒါရိုက္တာ ကိုယ္စား ေအာ္ပေရးရွင္း မန္ေနဂ်ာ မစ္စတာ ဂရမ္းေဝါလစ္ ႏွင္႔အတူ ခရိုင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအာင္ တို႔မွ ခရိုင္ၾကက္ေျခနီ အသင္းႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသူရထြန္တို႕ အားေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုခဲ႔ ၾကသည္။
မန္ေနဂ်ာ ၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္ပမွလာေရာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ၊ အလည္လာေရာက္ၾကသူမ်ား၊ႏွင္႔ ေလ႔က်င္႔ေပးသူမ်ား သည္ တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦးၾကားတြင္း ခင္မင္းရင္းႏွီး စြာလုပ္ကိုင္ၾကသည္ နွင္႔အေလ်ွာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ မိုင္ဆိုက္အတြင္း တြင္ ထိခို္က္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျမင္႔တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိုင္းပတ္ဝန္းက်င္သည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိမိတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဴ သင္တန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေလ႔က်င္႔မႈ မရွိခဲ႔ပါက ဗဟုသုတ တစ္စံုတစ္ရာမွ် သိရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤေရွးဦးသူနာျ႔ပဳ သင္တန္းသည္ မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူစိမ္းမ်ား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီးယေန႔မွစ သင္တန္းပို႔ခ် မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ယေန႔မွစ ဤေနရာတြင္ မိမိသည္ ဘာကိုေလ႔လာမည္ဆို သည္ကို ရင္ဝယ္ပိုက္ထားပါ။
 
" မိိမိကိုယ္တိုင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္သည္ - တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦးဂရုစိုက္ပါ"
 
ေလ႔က်င္႔မႈသည္ ေယ ဘူယ်အား ျဖင္႕ သင္တန္း ပို႔ခ်မႈ တစ္ခုျဖစ္ျပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ႏွင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အေရး ေပၚ အေျခ အေနတြင္ကူညီနိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းသို႔ မၾကာခဏဆိုသလို ပံုမွန္ သင္တန္းသားအသစ္ ၊ အေဟာင္းမ်ားပါတက္ေရာက္ ခဲ႔ျပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ျမန္ယန္စီကုမၸဏီ ျတြင္ရွိေသာ ဌာနအားလံုးမွ စုစုေပါင္းဝန္ ထမ္း (၅၈) ေယာက္ သည္ ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး (၅)ရက္တာ သင္တန္းပို႕ခ်မည္ျဖစ္ သည္။သင္တန္းဆရာမ်ားမွာ ယင္းမာပင္ ခရိုင္ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ လမ္းညြန္မႈအရ ယင္းမာပင္ ၊ ကနီတို႔ မွ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ မွျဖစ္ပါသည္။
 
firstaid 2
firstaid 3

firstaid 4

firstaid 5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.