စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမွင္႔ျခင္းသင္တန္း

capacity enhance1

ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီသည္ Capacity Enhancement Training (၂) ႀကိမ္ေျမာက္သင္တန္းကို ျမန္မာယန္စီ ေငြစာရင္း ဌာန အစည္းေဝးခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ (၃)ရက္တာ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကား ေပးခဲ႔သည္။

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းအားလံုးတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ႕ၿပီး သင္တန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင္႔တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္း၏ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔၏ အဓိက လုပ္ငန္းတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ ျမင္မႈရရွိေစရန္ အဖြဲ႕စည္းတြင္၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္သင္တန္း ေပးျခင္းးျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္ႏွင္႔တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင္႔ လူသားမ်ား သေဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္စြမ္း တိုးတက္ျမင္႔မားရန္ အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ဌာနအသီးသီး မွ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း (၂၈) ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ႕ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕စည္မွ ကၽြမ္က်င္ပညာရွင္မ်ား မွသင္ၾကားေပးခဲ႔ပါသည္။

 

capacity enhance3

capacity enhance2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.