ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာေဟာေျပာပြဲ

school talk1

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာန ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီ တို႔ ပူးေပါင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို အစီစဥ္တက်ျပဳလုပ္ျပီး စတင္ခဲ႔ၾက သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဌာန ႏွင္႔PR &CSD ဌာနမွ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၏စည္းကမ္းမ်ားႏွင္႔ အညီ သေဘာတူညီမႈမ်ားရယူၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာန မွဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေဟာေျပာမည္႔သူအရ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ေက်ာင္းႏွင္႔တစ္ေက်ာင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္း ေရးႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္သည္မ်ား လိုအပ္သည္႔အတိုင္းေဟာေျပာခဲ႔ၾကသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ အေမး၊ အေျဖပံုစံျဖင္႔ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈ႕မ်ားရရွိခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။PR & CSD ဌာနမွတာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင္႔ တစ္ကြ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ ကိုယ္ စားျပဳ CSD ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ျမန္မာယန္စီကိုယ္စား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဆရာမ (၆)ေယာက္ ႏွင္႕စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား (၇၂) ေရာက္ ရွိၾကသည္။

 

school talk2

school talk3
school talk4
school talk5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.