မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းျခင္း

firedrill 4

မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး သည္ ကုမၸဏီတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီရွိ ဌာနအားလံုးမွလည္း လစဥ္အလိုက္အေရးေပၚေလ႔ က်င္႔ခန္းမ်ားကို ဌာနအားလံုးမွလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ၏ နည္းလမ္းမ်ားအရ PR & CSD ဌာနမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္၍ မီးေဘးကာကြယ္ေရးေလ႕က်င္႔မႈျဖစ္စဥ္ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၃၀ တြင္ အစီအစဥ္အရျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ PR & CSD ဌာနမွ ဝန္ထမ္း(၇ ဦး) သည္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ႔ ၾကသည္။မီးေဘးကာကြယ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈ ကို QHSE ဌာနသတင္းပို႔ခဲ႔ဲဲၿပီး မီးသက္ဌာနသို႔လည္း ၎ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္တို႔ကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ႔သည္။

firedrill 2

firedrill 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.