ႏိုင္ငံအဝန္း ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

japanese vaccine5

ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကို အဓိကအားျဖင္႔ အာရွေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ခံစားေနရသည္ကို ႏွစ္စဥ္ ရွာေဖြစမ္းသပ္မႈမ်ားလုပ္ခဲ႔သည္။ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနသည္ Gavi ၊ UNICEF ႏွင္႔ WHO တို႔ႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကာကြယ္ေဆးထိုးသည္႕အစီစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏွင္႕ေရာဂါမွ ေသဆံုးျခင္းကိုေလ်ွာ႔ခ်ရန္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၏ စီစဥ္မႈျဖင္႕ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ျဖင္႔ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ အသက္ (၉)လမွ (၅)ႏွစ္အထိကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းမေနသည္႔ကေလးလူငယ္မ်ားကို ၊ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီစဥ္ျဖင္႔ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ သည္။မိုင္းၿမိဳ႕အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ျပီးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းျမိဳ႕ေဆးရံုတြင္ အသက္ (၉)လမွ (၅)ႏွစ္အထိကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ႔ျပီး ဆရာဝန္ႏွင္႔ သူနာျပဳမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား အႏၱရယ္ကင္းေစရန္ နာရီအနည္းငယ္ၾကာေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ႔သည္။

 

japanese vaccine3

japanese vaccine4
japanese vaccine1
japanese vaccine2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.