ျမန္မာယန္စီ CSD rep ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

sitevisit 2

ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႔စံပယ္ေတာင္စီမံကိန္းတြင္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ PR & CSD ၊ ေအာ္ပေရးရွင္းမန္ေနဂ်ာ Mr. Glenn R. Wallis သည္ ေက်းရြာ CSD ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို မိုင္းဆိုက္အတြင္ ကြင္းဆင္း ေလ႔လာရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ဖိတ္ၾကားခဲ႔ၿပီး လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ကိုယ္တိုင္အနီကပ္စစ္ေဆးခဲ႔ၾကသည္။ ဆိုက္အတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဌာန တာဝန္ခံ၊အရာရွိ ဦးရဲေငြ မွ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ပတ္သတ္ သည္တို႔ကို CSD ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ၎တို႔ လည္ပတ္မည္႕ေနရာတြင္ လိုအပ္ေသာ PPE မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ခဲ႔ၾကသည္။ Mr. Glenn R. Wallis သည္၎ဦးေဆာင္ေသာ ေလ႔လာ ေရးအဖြဲ႕ကို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပုိမုိရွင္းလင္းထင္ရွားေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္းသုိ႔ လုိက္လံၿပသ ခဲ့ပါသည္။ဆိုက္အတြင္း ေလ႔လာေနစဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးခြန္းမ်ား၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရွိခဲ႔ၿပီး Mr Wallis မွလည္း နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေျပာခဲ႕သည္။ကံကုန္းေက်းရြာ မွ CSD ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ဦးမိုးခိုင္ဦးမွ ဆိုက္တြင္ေလ႕လာေတြ႔ရွိမႈ ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ႏွင္႔တစ္ကြ ကုမၸဏီသို႔ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ႔သည္။ဆိုက္တြင္း ေလ႔လာမွဴျပီး ဆံုးသည္႕တိုင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ CSD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အေသးစိတ္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို PR & CSD ဌာနမွဴး ဦးေက်ာ္မိုးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ားျပဴလုပ္ခဲ႔သည္။

sitevisit 7

sitevisit 5
sitevisit 9
sitevisit 4
sitevisit 1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.