အလုပ္ခ်ိန္ဆံုးရႈံးသည္႕ထိခိုက္မႈမရွိေသာ ရက္ ၇၀၀၀ ျပည္႕အခမ္းအနား

supply 2

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ဝယ္ယူေထာက္ပံေရးဌာနမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္႔ တိုးတက္မႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင္႔ ရရွိခဲ႔ပါသည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ဝယ္ယူေထာက္ပံေရးဌာနတြင္ ထိခိုက္မႈေၾကာင္႔ အလုပ္ခ်ိန္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုသီးျခားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ၎ဌာနရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္(၂၄)နာရီ အတြင္း မည္သူတစ္ဦးမွ ထိခိုက္ျခင္း၊လြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမရွိေသာေၾကာင္႔ (၁၈)ႏွစ္တြင္း မထင္မွတ္စြာ ရယူခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အခမ္းအနားသို႔ OM Mr. Glenn Wallis တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ဝယ္ယူေထာက္ပံေရးဌာနမွ မန္ေနဂ်ာ ခ်ိန္စီယူ ႏွင္႔ ဌာနမႈး ဦးခ်စ္ေအး သို႔ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ဌာနရွိ အလုပ္သမား (၆၀) အား ဆုလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခဲ႔ ့ၿပီး လက္ေဆာင္ အျဖစ္ နာရီမ်ား ဆုခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔သည္။
ဤဆုႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယခုလူႀကီးမင္းတို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ေနရာကို ဆက္လက္ၿပီးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ပါဟု Mr. Glenn Wallisမွ ဂရုတစိုက္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ေအာင္ျမင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝင္႔ၾကြားစရာမလို၊ ေန႔စဥ္ ေန႔ တိုင္းေလာင္စာမ်ား အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရျခင္း၊စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင္႕ေလးလံေသာဝန္မ်ားကို ေန႔စဥ္အဝင္အထြက္ သယ္ေဆာင္ရျခင္း၊ ေလးလံေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔အတူ ေန႔စဥ္အမွ် လုပ္ေဆာင္ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ မထင္မွတ္ထားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ကို နားလည္ၿပီး တိုးတိတ္စြာ ဂုဏ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႔အတြက္ မန္းေနဂ်င္း ဒါရို္က္တာ ကိုယ္စား ကြ်ႏု္ပ္မွ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။လူႀကီးမင္းတို႔ ရရွိထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ မ်ားစြာအထင္ႀကီးမိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး အႏၱရယ္ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
 

supply 2supply 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.