ဂုဏ္ေတာ ေက်းရြာ ေဟာေျပာပြဲ

Gondaw school4

လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အခ်ိန္မွစ၍ ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႔ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားႏွင္႔အတူ အုပ္စုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားက်င္းပသည္မွာ လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဦးပိုင္လီမိတက္ ၏ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ အတူ ျမန္မာယန္စီ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာမ်ား အတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာယန္စီမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား ျဖစ္သည္႕ PR & CSD ဌာန၊ QHSE ဌာနတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္႕ အတူ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္အစီစဥ္ေရးဆြဲခဲ႕ၾကသည္။ယခုလတြင္ ဂုဏ္ေတာ ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ႔သည္။ ေက်းရြာရွိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစသည္႔ အသိပညာမ်ား တိုတက္ေစရန္ ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီ၏ အတက္ပညာ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္တို႔ကို အျပန္အလွန္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္စြာဝင္း၊ ဆရာမ (၅) ဦးႏွင္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ( ၅၅) ဦးတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာျဖင္႔ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။ ျမန္မာယန္စီကိုယ္စား PR & CSD ဌာနမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

Gondaw school1

Gondaw school2
Gondaw school5
Gondaw school6

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.