မီးၿငိမ္းသတ္မႈ ကြ်မ္းက်င္ျခင္း

fire 1
ျမန္မာယန္စီတြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ မီးသက္ေဆးဘူး အသံုးျပဳျခင္း ႏွင္႔ မတူညီေသာအေျခအေနတြင္ မည္သည္႔ မီးသတ္ေဆးဘူးကို အသံုးျပဳရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ျမန္မာယန္စီရွိ ဌာနအားလံုးမွလည္း လစဥ္အေရးေပၚ ေလ႔က်င္႔ ခန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရသည္။
ယခုလတြင္ PR&CSD ဌာနမွလည္း ဤေလ႔က်င္႔မႈတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ မႈမစမွီ၊ ေဘးအႏၱ ရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္း၊ ဦးရဲမင္းသန္႔ မွ မီးသတ္ေဆးဘူးမည္ကဲ႔သို႔အသံုးျပဳရန္ ႏွင္႔ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လူၾကီးမင္းတို႔၏ဘဝကို လံုျခံဳမႈ ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို PR&CSD အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုေျပာၾကား ခဲ႔ၿပီး မီးသတ္ေဆးဘူး အသံုးျပဳပံုအဆင္႔ဆင္႔ ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္တို႔ကိုလည္း ရွင္းလင္းခဲ႔သည္။ ၎ေနာက္ PR&CSD အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ လူႀကီမင္းတို႔သည္ မီးသက္ေဆးဘူးတစ္ခါမွ်ပင္ အသံုးမျပဳဖူးပါက မိမိတို႔ ဌာနမွ အၾကံညဏ္မ်ားေပး ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းတို႔အိမ္တြင္ မီးသတ္ေဆးဘူးရွိခဲ႔ပါက လူၾကီးမင္းအေနျဖင္ မီသတ္္ေဆးဘူး ေကာင္းမေကာင္း လစဥ္စစ္ေဆးဖုိ႔ လိုေၾကာင္း မိမိတို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနမွ အၾကံေပးပါသည္။ အျခားအေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လူၾကီးမင္း၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ထားရွိရန္ျဖစ္သည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၾကပါေစ!
fire 2
fire 4
fire 3
fire 5
 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.