ေလလြင္႔ေခြးဖယ္ရွားျခင္းအစီစဥ္

dogremoval 3ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ သည္ ကမာၻအဆင္႔တန္းမွီ ေသာ မိုင္းအျဖစ္ထိန္သိ္မ္းရန္ အတြက္ ေလလြင္႕ေခြးမ်ား ကို ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိျပီး မံုရြာၿမိဳ႕၊ စံပယ္ေတာင္ေၾကးစင္ေတာင္၊ အမွတ္(၁)ေၾကးနီ မိုင္းၿမိဳ႕၏ Mine Lease ဧရိယာမ်ားသာ မက ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၎တို႔ မိသားစုမ်ား အတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ မိုင္းၿမိဳ႕ အတြင္းတြင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ISO 31000 ကိုအေျခခံျပီး တိက်ေသာ အစီစဥ္ျဖင္႔ အႏၱရာယ္ရွိသည္႔ စီစဥ္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးျဖတ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ႏွင္႔ပတ္သတ္သည္႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ေခြးဖယ္ရွားျခင္လုပ္ငန္း ကို ျမန္မာယန္စီမွ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စံပယ္ေတာင္ ႏွင္႔ ေၾကစင္ေတာင္ စီမံကိန္း ၊ မိုင္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ မိသားစုမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ၊ ေလလြင္္႔ေခြးမ်ား သိသိသာသာတိုးပြားလာမႈေၾကာင္႔ ေခြးမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈ ႏွင္႔ ေခြးရူးေရာဂါ အႏၱရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ ေလလြင္႔ေခြးဖယ္ရွားျခင္း အစီစဥ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၈တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးမကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင္႔ အဖြဲ႔အစည္း ႏွင္႔ မိမိတို႔၏ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းမႈအရ ၊ မိုင္းဆုိက္ ႏွင္႔ မိုင္းၿမိဳ႕ အတြင္းေနေသာ ေလလြင္႔ေခြးမ်ား ေလ်ာ႔က်ေစရန္ ေခြးဖယ္ရွားျခင္း အစီစဥ္ကို ရက္စက္စြာျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ က်န္းရီဖုန္း မွ operation management အားခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္။ စုစုေပါင္း ေခြး ၁၁၀ နီးပါး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိေသာခေခြးေဂဟာသို႔ ေခြးမ်ားသယ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။
ယခုအခါတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေခြးေဂဟာတြင္ ကြ်န္တို႔၏ ေလလြင္႔ေခြးမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔ေနေသာေၾကာင္႔ မတ္လတြင္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးမည္႔ အဖြဲ႔မွ စုစုေပါင္း ေခြး အေကာင္ေရ (၅၀) သာဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္သည္။ ေခြဖယ္ရွားျခင္း အစီစဥ္တြင္ ျမန္မာယန္ စီကုမၸဏီ အေနျဖင္႔ ေခြတစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ $ ၅၀ လွဴဒါန္းခဲ႔ၿပီး ေခြးေဂဟာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။ အစီစဥ္ ၏အဓိကအေရး ႀကီး ဆံုးအပိုင္းမွာ ေခြးဖမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး QHSE ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ ေခြးဖမ္းဆီးသည္႔အဖြ႔ဲသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မရွိေစဘဲ ေခြးမ်ားကို အိပ္ေဆးထည္႔ထားေသာ ျမားျဖင္႔ပစ္ျပီး ျငိမ္သက္ေသာ အေျခအေနေရာက္ရွိသည္႔ အခ်ိန္တြင္ ေခြးမ်ား ကို ေဆးဝါးကုသမႈျပဳလုပ္ ေပးခဲ႔သည္။
ယင္း အစီစဥ္တြင္ QHSE ဌာနမွ ဦးေက်ာ္သက္စိုး ဦးေဆာင္ၿပီး ေခြးဖယ္ရွားသည္႔ အစီစဥ္တြင္စီစဥ္ျခင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ႀကိဳးစား အားထုပ္မႈ ႏွင္႔ အခ်ိန္အေျမာက္မ်ားေပးျခင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီမွ ွ ဦးေက်ာ္သက္စိုးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ပါသည္။ မိုင္းၿမိဳ႕အဖြဲ႔အစည္း၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ဂရုစိုက္မႈ နွင္႔ အထူးေဆာင္ရြက္ျခင္တို႔ေၾကာင္႔ အျခားကူညီပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာမွ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အစီစဥ္တြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ (၅) ခ်က္ပါရွိသည္။
 
ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၎တို႔ မိသားစုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေသခ်ာေစရန္။
ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၎တို႔ မိသားစုမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ထိန္းသိမ္းရန္။
ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၎တို႔ မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ လူမႈ႕ေထာက္ပံ မႈမွ ကာကြယ္ရန္။
၎တို႔၏ ပတ္ဝန္က်င္ (ecosystem) ႏွင္႔ (biodiversity) မ်ွတေစရန္။
ျမန္မာယန္စီအတြက္ ေခြးရူးအႏၱရာယ္ ကင္းမဲ႔ဇုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို တိုင္းတာျပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

dogremoval 2dogremoval 6dogremoval 5

dogremoval 1
dogremoval 4

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.