ရြာသာေက်းရြာႏွင္႔အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

blasting 2

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးွဌာနသည္ ေန႔စဥ္ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ယန္းခြဲအခ်က္ျပအသံုးျပဳပံု ၊ ကယ္ဆယ္ ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ယမ္းခြဲသည္႔ေနရာ ၊ ယမ္းခြဲမည္႕အခ်ိန္ တို႔ကို အခိ်န္ႏွင္႔တေျပးညီ သတင္းေပးလ်ွက္ရွိသည္။

ရြာသာေက်းရြာ၏ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ပတ္လည္ကာရံထားသည္႔ ျခံစည္းရိုးမ်ား၏ တစ္ဖက္တြင္တည္ရွိၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာယမ္းခြဲသည္႔နယ္ေျမ လိပ္ခြန္ေတာင္ ႏွင္႔လည္းနီးကပ္စြာ တည္ရွိပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ အခ်က္ျပစဥ္ မိနစ္(၃၀) အတြင္း ယမ္းခြဲနယ္ေျမမွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား နားလည္သေဘာေပါက္ လိုက္နာေစရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႔ ႏွင္႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးွဌာနတို႔သည္ ယမ္းခြဲမည္အခ်ိန္ကာလ(သတ္မွတ္ထားသည္႔အခ်ိန္)တြင္ ယင္းဧရိယာမွ ျဖတ္သြားျဖတ္လာလုပ္ျခင္း (သို႔) လယ္သမားမ်ားအား ေဘးကင္းရာသို႔ ယာယီဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကို ရြာသာေက်းရြားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

Be alert and share information - know the blasting time - blast area and clearing procedure - and do not enter the blast area until an "all-clear" has been sounded.

blasting 1

blasting 3
blasting 4
blasting 6

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.