ရြာသာေရေျမာင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း

ywatharexpansion 1
တစ္နာရီလွ်င္ကုဗမီတာ ၈၀၀-၁၅၀၀ ျဖင္႕ စံပယ္ေတာင္ က်င္းမွ ေျမာက္ယမားေခ်ာင္းသို႕ ထုတ္လႊတ္လွ်က္ရွိသည္႕ေရမ်ားသည္ ကံကုန္းေျမေအာက္ေရ မွ စီဆင္းလာသည္႕ သန္႕ရွင္းေသာေရမ်ားျဖစ္သည္။ေရေျမာင္းကို ယာယီ ေရေျမာင္း ဒီဇိုင္း ျဖင္႕သာလ်ွင္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမမ်ားသည္ ျမန္မာယန္စီ ငွားရန္းထားသည္႕ နယ္ေျမအတြင္းသာျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၂ တြင္ ေရေျမာင္းပတ္ဝန္းက်င္ေျမမ်ားကို သမၼတရံုး၏အမိန္႕ျဖင္႕ ေက်းရြာသူ၊သားမ်ား အား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ႕သည္။ေျမယာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင္႔ လယ္သမားမ်ား ကန္႕ကြက္မႈတို႕ ေၾကာင္႕ ေရေျမာင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ႕ပါ။
၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရြာသာေရေျမာင္း ေရေကာင္းစြာ စီးဆင္းေစရန္ ေျမာင္းတည္ရွိေနေသာဧရိယာအတြင္း ေျမာင္းခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင္႕ ႏုန္းဆယ္ျဖင္းလုပ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာယန္စီအားခြင္႕ျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲသည္။ ေရေျမာင္းနံရံမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ႕ေသာေၾကာင္႕ ေရလယ္ကြင္းမ်ား သို႕ နံရံမ်ားမွ တစ္ဆင္႕ေရစိမ္႕ဝင္ျခင္း မရွိေတာ႕ပါ။ဤလုပ္ငန္းအတြက္ စက္မ်ားလိုအပ္ေသာ္လည္း ဧရိယာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လယ္သမား မ်ား၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင္႕ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင္႕ ေရေျမာင္းခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင္႕ ႏုန္းဖယ္ရွား ျခင္းကို ျမန္မာယန္စီမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေစရန္ အလုပ္သမား ၅၀၀ နီးပါး အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူခဲ႕သည္။ ေရေျမာင္း၏အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၃ မီတာအနက္ ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ မိုးမ်ားမရြာသြန္းခင္ ၿပီးစီးလိ္မ္႕မည္ ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။ ထိုဧရိယာတြင္ တိုးခ်ဲ႕ culverts ေျမာင္းေဆာက္လုပ္ခဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။
 
ေရေျမာင္းအသစ္ တည္ေဆာက္လိမ္႕မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္သည္။သတၱဳတြင္းမိုင္းတည္ရွိသည္႕ေနာက္ ၾကာရွည္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္လိမ္႕မည္ျဖစ္သည္။
 
ywatharexpansion 2
ywatharexpansion 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.