ျမန္မာယန္စီ မီးသတ္ အေျခခံသင္တန္း

2 resize basic fire
ေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံ စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏွင္႔ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြား မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္, ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ မွ ႏွစ္စဉ္ႏွစ္တိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မီးသတ္ သင္တန္း (ေလ့က်င့္ေရး) ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ၂၀၁၈ ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ မွ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း (၃၀)ေက်ာ္အတြက္ဗဟုသုတ ႏွင့္ မီးသတ္ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၂) ပတ္ၾကာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယင္းမာပင္ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဗဟိုဌာန သို႔ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ နည္းျပဆရာမ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ မီးျငိမ္းသတ္ျခင္းစည္းကမ္းမ်ား, မီးသတ္ပိုက္ကြ်မ္းက်င္စြာခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း, ခရီးေဆာင္မီးသတ္ဘူး သင့္ေလ်ာ္စြာ သံုးစြဲျခင္း ႏွင့္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းပါဝင္သည္။ သင္တန္း session အစတြင္ မီးသတ္သင္တန္းပို႔ခ်သူသည္ မီးျငိမ္းသတ္ျခင္းကို ဥပမာနဲ႔တကြ စတင္ခဲ႔ၿပီး, မီးေဘးအႏၲရာယ္, မီးျငိမ္းသတ္ျခင္း အသိပညာ, မီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ အေဆာက္အဦး ႏွင္႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သင္တန္းကာလတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ကုမၸဏီရွိ မီးသတ္သမား အင္အားစုသည္ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။ မီးကအေရးေပၚတုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ခဲ့သည္။ မီးသတ္ေလ႔က်င္႔မႈကိုလည္းေလ႔က်င့္ ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္, ထိုမီးသတ္သမားမ်ားသည္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ အသိအျမင္ထပ္မံတိုးတက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းသည္ ေနာင္အခါတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ စနစ္တက်တုန္႔ျပန္မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ရရွိပါလိမ့္မည္။
 
 
3 resize basic fire
4 resize basic fire
5 resize basic fire
6 resize basic fire
7 resize basic fire

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.