ရြာသာေက်းရြာ ေျမေအာက္ေျမာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

culvertbox construction 1
ျမန္မာယန္စီ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ယခင္တည္ရွိေသာ ဧရိယာအတြင္း ေရႏုတ္ေျမာင္း ႏုန္းဆယ္ရန္ ႏွင္႔ ေရေကာင္းစြာစီဆင္းရန္ ေရေျမာင္းခ်ဲ႕ျခင္း အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရယူခဲ႔သည္။ ေရေျမာင္း နံရံမ်ား ခိုင္႔ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ေၾကာင္႔ နံရံမ်ားမွ တစ္ဆင္႔ လယ္ကြင္းထဲသို႔ ေရယိုစီမ္႔ မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိပါ။
စီမံကိန္းတြင္ စက္မ်ားလိုအပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႔ ယင္းဧရိယာတြင္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ား ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေနာက္ထပ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္းရွိလာပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ ေရေျမာင္းခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင္႔ ႏွုန္းဆည္ရာတြင္ အလုပ္သမား ၅၀၀ နီးပါး အသံုးျပဳမည္္ျပီး မိမိတို႔ ဘက္မွ စီမံကိန္းျပီး သည္အထိ တက္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ သေဘာတူခဲ႔သည္။ ၎ ဧရိယာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပစြာ တိုးျမွင္႔ျပီးမွ ေရေျမာင္းတူးေဖာ္သည္႔ စီမံကိန္း ျပီးဆံုးလိမ္႔မည္ျဖစ္ျပီး မိုးရာသီကာလ စက္တင္ဘာလ( မိုးမ်ားခိ်န္) မတိုင္မွီ ဟုေမ်ွာ္လင္႔ရပါသည္။
ရြာသာေရေျမာင္း ေရေကာင္းစြာစီးဆင္းရန္ ႏွင္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာသြားလာႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာ ယန္စီ ကန္ထရိုက္တာမ်ား မွ ရြာသာေရေျမာင္းႏွင္႔ ယမားေခ်ာင္းဆံုရာ အနီးတြင္ စုေပါင္းထားသည္႕ ေျမေအာက္ ေျမာင္းတစ္ခုေဆာက္လုပ္လ်ွက္ရွိသည္။ေရေျမာင္းတည္ေဆက္ျခင္းအတြက္ CSR budget ကိုသံုးစြဲမည္႕ အစား အထူးသီသန္႔ေငြ အျဖစ္သံုးစြဲရန္ ျမန္မာယန္စီမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ engineer ဌာန မွ ေရေျမာင္းအရည္ အေသြးေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ေစာင္႔ၾကည္႔လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။

 
culvertbox construction 2
culvertbox construction 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.